Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 I.Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság hatályos alapító okirat szerinti székhelye az Érd, Budai út 16-18. szám alatti, telephelye pedig az Érd, Diósdi út 14/A. szám alatti ingatlan.

 

Tekintettel arra, hogy gazdaságossági megfontolások alapján a társaság időközben átköltözött az addig telephelyeként megjelölt Diósdi úti ingatlanba és a székhelyfunkciók ellátása is már teljes egészében ott történik, az alapító okiratban a tényszerű helyzetnek megfelelő állapot rögzítése szükséges. Ennek megfelelően a társaság székhelye hivatalosan is az Érd, Diósdi út 14/A. lesz, telephelye pedig törlésre kerül. 

 

II: Az alapító okirat legutóbbi módosítására a társaság új ügyvezetőjének megválasztása kapcsán, a 47/2023. (II. 23.) határozattal került sor. Az eredeti szabályozás visszaállítása érdekében szükséges az alapító okirat ügyvezetőre vonatkozó részének megfelelő módosítása is, melynek eredményeként az ügyvezető nem a polgármesterrel megosztva, hanem ismét egyszemélyben fogja gyakorolni a munkáltatói jogokat a munkavállalók felett.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. június 14.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság kizárólagos tagja és alapítója (a továbbiakban: Alapító) úgy dönt, hogy a társaság a székhelyét a hatályos alapító okirat szerinti telephelyéül megjelölt 2030 Érd, Diósdi út 14/A. alatti ingatlanba helyezi át.

 

Ennek megfelelően Alapító a Társaság alapító okiratának III./2. pontját hatályon kívül helyezi, egyúttal  a III./1. pontot az alábbiakra módosítja:

 

„III./1. A társaság székhelye: 2030 Érd, Diósdi út 14/A.

 

 

  1. Az Alapító az Alapító Okirat X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kling József

anyja születési neve: 

születése helye és ideje: 

lakcíme:

adóazonosító jele: 

 

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. „

 

  1. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az új ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.

 

  1. Az Alapító az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

 

 

Határidő:         azonnal

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 1. melléklet a Közgyűlés .../2023. (VI.22.) határozatához

 

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester), mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

…/2023. (VI. 22.) alapítói határozat

 

  1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester), mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (a továbbiakban: Alapító) úgy dönt, hogy a társaság a székhelyét a hatályos alapító okirat szerinti telephelyéül megjelölt 2030 Érd, Diósdi út 14/A. alatti ingatlanba helyezi át. Ennek megfelelően Alapító a Társaság alapító okiratának III./2. pontját hatályon kívül helyezi, egyúttal a III./1. pontot az alábbiakra módosítja:

 

„III./1. A társaság székhelye: 2030 Érd, Diósdi út 14/A.”

 

 

  1. Az Alapító az Alapító okirat X.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kling József

anyja születési neve: 

születése helye és ideje: 

lakcíme:

adóazonosító jele: 

 

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2023. június 22.

 

 

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2023. június 22.

 

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata