A ,,Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése) tárgyában történő célokmány elfogadása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi kötelezettségének eleget téve állagmegóvási és településképi munkákat kell végezzen a Kastély utca 23947 hrsz. alatt nyilvántartott, helyi védelem alatt álló egykori Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti házán. Ennek érdekében Önkormányzatunk már rendelkezik tanulmánytervvel, mely alapján elkészíthető a tervezett munkák kiviteli tervdokumentációja és ajánlattételi (tender) dokumentációja.

 

A tervdokumentáció elkészítése tekintetében közbeszerzési kötelezettség nem áll fent, mert a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 111. § r. pontja szerinti kivételi körbe tartozik (indoklás: nettó: 75.000.000.- Ft alatti tervezés), és az Önkormányzat beszerzési szabályzatának IV.1.k) pontja alapján nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.

 

Pályázati forrásból (Modem Városok Program keretében „Ófalu - Duna parti gyógy-, sport­ illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton" c. 2017. december 20-án aláírt, a Miniszterelnökség, mint Támogató a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatói Okirat) rendelkezésre áll 34.516.740 Ft, melynek  terhére a tervezés költségei elszámolhatók.

 

Célokmány készítését az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletünk 4. §-a írja elő, mely szerint az Önkormányzat nettó 10.000.000 forint értékhatárt meghaladó építési beruházásával, felújításával összefüggő és e tevékenység keretében történő szolgáltatás-beszerzését csak a rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmány birtokában kezdhető meg. A tanulmányterv előzetes kivitelezési költségbecslése nettó 105 millió forint, így a hozzá tartozó tervezés is beruházási célokmány birtokában kezdhető meg. (A kivitelezésre szóló beruházási célokmányt a tenderdokumentáció birtokában lehet majd elkészíteni.)

 

A tervdokumentáció elkészítésére adott árajánlat nettó 8.220.000 Ft (bruttó 10.439.400 Ft).

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. június 16.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

  1. melléklet a Közgyűlés …/2023. (VI. __.) határozathoz

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

2030 Érd, Alsó u. 1-3

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

A helyi védelem alatt álló Szapáry-Sina kastély műszakilag leromlott állapotú, lassan életveszélyessé váló gazdatiszti házának műszaki és településképi felújítása, használatra alkalmassá tétele új (vándorszállás) funkcióval.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Kastély utca 23947 hrsz.

 

 

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A meglévő 407 fsz + 195 pince = 602 m2 nettó alapterület nem változik.

 

Tervezett főbb beavatkozások, melyre a tervek készülnek:

•       alapmegerősítés,

•       szükségtelen belső válaszfalak bontása, újak építése, megmaradó falak javítása,

•       1,5 m széles betonjárda a külső fal mentén,

•       koszorú beépítése a tartófalak koronáján,

•       pincelépcső felújítása,

•       a zárófödém cseréje fa szerkezetű pórfödémmel,

•       padlásfeljáró biztosítása,

•       új, a régi mintájára épülő bakdúcos fedélszék építése kötőgerendákkal, cserépfedéssel,

•       19 db ablak cseréje, pallótokos faablakra,

•       7 db pinceablak cseréje,

•       2 db pallótokos fa szerkezetű, béléses/borított bejárati ajtó cseréje,

•       10 db pallótokos fa szerkezetű belső ajtó cseréje,

•       homlokzaton hőszigetelő újravakolás a falkoronán egyszerű tagozott főpárkánnyal, belső újravakolás,

•       WC/fürdő blokkban és teakonyhában 210 cm csempe falburkolat,

•       új betonaljzat a régi padozat elbontásával,

•       greslap padlóburkolat a vizes helyiségekben, a teakonyhában és a folyosó/előtérben,

•       hajópadló a hálókban és a közösségi helyiségekben,

•       cserépfedésű félnyereg szerkezetű előtető,

•       újrarakott, egyszerű kéményfejek építése,

•       a közösségi helyiségekben, a vizesblokkban és a teakonyhában temperáló fűtés biztosítása,

•       klíma kültéri egységeinek elhelyezése a padlástérben,

•       vízellátásának biztosítása,

•       szennyvíz-csatorna bekötése,

•       földkábeles elektromos betáplálás, energiatakarékos belső világítás és vagyonvédelmi rendszer.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

Tervezői árajánlatok alapján (nettó):

•       generál tervezői feladatok és építészeti terv                                                                 3.260.000 Ft

•       tartószerkezeti terv                                   820.000 Ft

•       épületgépészeti terv                                 860.000 Ft

•       épület elektromos és villámvédelmi terve                                                                               1.080.000 Ft

•       környezetrendezési terv                       1.600.000 Ft

•       geodéziai felmérés                                   360.000 Ft

•       tűzvédelmi kiviteli terv                           240.000 Ft

•       összesen:                                                8. 220.000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Modem Városok Program keretében „Ófalu - Duna parti gyógy-, sport­ illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton" c. 2017. december 20-án aláírt, a Miniszterelnökség, mint Támogató a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatói Okirat

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Közbeszerzési kötelezettség nem áll fent, mert Kbt. 111. § r. pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az Önkormányzat beszerzési szabályzatának IV.1.k) pontja alapján nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.

 

 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

nem releváns

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

korábban már elkészült tanulmányterv

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

nem számottevő

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

önkormányzati tulajdon és üzemeltetés

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

nem engedélyköteles,

a kivitelezés 2023-ra tervezett

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

az épület tervezetten az épület bevételeiből (szállás, rendezvény) fenntartható

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns, a beruházásra a tulajdonos jókarbantartási kötelezettsége és az évtizedek óta elmaradt állagmegóvási munkák pótlása miatt van szükség