SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS - Javaslat pályázat benyújtására az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő- gazdálkodásért” program keretében

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Batthyány2030 Program keretében önkormányzatunk a városi infrastruktúra fejlesztési programok közül kiemelten kezelte a csapadékvíz gazdálkodás kérdését. Az előző önkormányzati ciklusban erre a Modern Városok Program keretében mintegy 9 milliárd forint beruházási forrást sikerült megszerezni és a beruházások jelentős részét meg is valósítani.

 

A Program keretében 2017-ben elkészült az egész települést átfogó ú.n. „dinamikus modell”, amely alapján folytatható a vízgazdálkodási beavatkozások tervezése és megvalósítása.

 

Több területre elkészültek a tervek, engedélyek és megvalósításra várnak (pl. Áfonya utca, Avar, u, Bogyó u., Aggteleki u, Bihari u., Huba u., Imre u, Miklós u, Gellért u, Gyula u, Gyula köz, Riminyáki tehermentesítő vagy a Folyondár, Fügefa, Fűzfa utcák és az ezen utcákat keresztező utcák).

 

A város nyugati részén szintén elkészült a Benta patakig tartó vízelvezető rendszer terve, de Tárnok önkormányzatával további egyeztetések váltak szükségessé.

 

Diósd és Törökbálint önkormányzatával többször szorgalmaztam egyeztetések kezdeményezését, a három települést a Törökbálint területéről az Árvalányhaj utcán keresztül a Fürdő utcai befogadóig tartó rendszer rendezése érdekében.

 

Önkormányzatunk a Közgyűlés 130/2020. (IX. 24.) határozatával csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Az egyesület részére éves tagdíjat kell fizetni, melynek mértéke a teljes jogú tagok számára 50.000 és 100.000 fő közötti település esetén 300.000 Ft.

 

A Klímabarát Települések Szövetsége „Az Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő- gazdálkodásért című”, LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében Vízgyűjtő pályázati programot hirdetett Magyarország települési önkormányzatai számára, amely itt érhető el: h ttps://klimabarat.hu/vizgyujto-palyazati-program

 

Nem szükséges önerő vagy saját forrás megléte a pályázathoz. A pályázat benyújtása díjmentes.

 

A Vízgyűjtő Pályázati Program célja az azonos vízgyűjtő-területen elhelyezkedő, szomszédos, vagy közel fekvő települések együttműködésének ösztönzése és elősegítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási megoldások megtalálásában, megalapozva ezzel hosszú távú együttműködésüket. Ez különösen fontos az olyan környezeti kihívások esetében, amelyek csak közösen vagy hálózatos, integrált megoldásokkal kezelhetők, függetlenül a közigazgatási határoktól. Így jelen pályázati program célja a kis léptékű természetes vízmegtartást segítő beruházások széles körű, vízgyűjtő-szintű használatának ösztönzése és támogatása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

 

A Vízgyűjtő Pályázati Program közvetlen célja, hogy átfogó szakértői támogatást nyújtson olyan önkormányzati partnerségeknek, amelyek korábban nem rendelkeztek humántőkével vagy anyagi forrással az ilyen típusú koncepciók közös kidolgozására. A vízgyűjtő-támogatási program további célja, hogy a nyertes pályázók számára kidolgozott szakmai koncepciókon keresztül országszerte ösztönözze a vízgyűjtő-szintű együttműködést és stratégiafejlesztést.

 

Az elkészülő komplex, vízgyűjtő-szintű, természetes vízmegtartáson alapuló megoldás szakmai koncepciók célja, hogy alapként szolgáljanak egy jövőbeli pályázati dokumentáció összeállításához (akár a LIFE, akár más finanszírozási lehetőség keretében) támogatva a nyertes konzorciumi együttműködésben résztvevő önkormányzatok a pályázati forrásokhoz való hozzáférésben. Emellett cél, hogy jó példaként szolgáljanak a projektben kidolgozott szakmai koncepciók a természetalapú megoldások vízgyűjtő szintű integrált alkalmazásához a hasonló nehézségekkel küzdő más települések számára is.

 

A programmal kapcsolatban kiemelten fontos annak bemutatása, hogy az önkormányzatok vízgyűjtő-szintű együttműködése elősegíti a kedvezőbb és hatékonyabb megoldások megvalósítását a szereplők településhatárokon átívelő bevonásával.

 

A pályázattal érintett területek a pályázó önkormányzati konzorcium közigazgatási határán belül lévő területek lehetnek (belterület és külterület egyaránt).

 

A nyertes konzorcium tagjai vállalják, hogy a LIFE MICACC projekt keretében elkészült

„Települési sérülékenység és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című e-learning tananyagot önkormányzatuk részéről legalább egy fő sikeresen elsajátítja és a képzés elvégzését követően sikeresen teljesíti a záró tesztet, melyért 5 kreditpont szerezhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Probono rendszerében.

 

A Pályázati Program keretében a nyertes pályázók a pályázat előzetes előkészítettségének függvényében szakértői támogatással elkészülő szakmai koncepciót, tanulmányt kapnak, amely javaslatot tesz a beavatkozási helyekre és az egyes helyre vonatkozóan szakértői ajánlást tesz a beavatkozás módjára a jelzett probléma megoldása érdekében:

 • Szakmai támogatás egyszerűsített települési sérülékenységi vizsgálat elkészítéséhez
 • Szakmai (vízgazdálkodási és tájhasználati) koncepció
 • Megvalósíthatósági vizsgálat
 • Műszaki javaslat
 • Költségbecslés

 

A szakmai koncepciót és tanulmányt a szakértői munkacsoport a nyertes konzorciumban együttműködő önkormányzatokkal közreműködve készíti el.

 

A nyertes konzorciumokban résztvevő önkormányzatok vállalják, hogy elkészítik a településük egyszerűsített sérülékenységi vizsgálatát a MICACC projekt keretében kifejlesztett e-learning tananyag alapján.

 

A projekt során és a pályázat megvalósítását követően a nyertes pályázóknak az alábbi kötelezettségei vannak:

 • Vállalják, hogy a pályázati program keretében elkészülő szakmai koncepció, tanulmány vonatkozó részeit beépítik a vonatkozó helyi fejlesztési és szabályozási tervükbe és a stratégiáikba a dokumentumok soron következő esedékes felülvizsgálata során
 • Kérésre a pályázat nyertes konzorciumai vállalják, hogy megosztják és bemutatják a részükre készült szakmai anyagot, valamint az általuk esetlegesen ebből már végrehajtott tevékenységeket és egyéb jól bevált gyakorlatokat
 • Az elkészült koncepciókat a nyertes önkormányzatok képviselő testületeinek jóvá kell hagyniuk
 • Vállalják, hogy törekszenek az elkészülő szakmai koncepcióban szereplő szakmai megoldások megvalósítására, aminek érdekében 3 éven belül benyújtanak egy pályázatot egy erre alkalmas uniós/hazai támogatási programra, vagy a konzorcium tagjai együttműködésben saját forrásból elkezdik megvalósítani a szakmai koncepcióban meghatározott teendőket

 

A pályázat benyújtására Magyarország települési önkormányzatainak konzorciumai (legalább 3 település együttműködése) jogosultak. A felhívás célcsoportja azon települések csoportja, amelyek egy részvízgyűjtőn helyezkednek el és a felmerült megoldandó probléma azonos befogadót, vízfolyást érint.

 

A Vízgyűjtő Pályázati Program kétkörös. Az első körös pályázatokat 2023. június 30. (péntek) 23:59 percig lehet benyújtani elektronikusan, az info@klimabarat.hu e-mail címen keresztül.

 

A Támogató a támogatói okirat egyoldalú ellenjegyzését követően 2024. december 31-ig elkészíti a nyertes pályázathoz kapcsolódó szakmai koncepciót.

 

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Konzorciumi Együttműködési Megállapodás csatolása a benyújtó konzorciumvezető részéről.
 • A Pályázó által kitöltött pályázati adatlap és űrlap

 

Javaslom, hogy önkormányzatunk – Diósd, Tárnok és Törökbálint önkormányzatainak bevonásával – nyújtson be pályázatot a Klímabarát Települések Szövetsége által kiírt felhívás alapján!

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy pályázat benyújtásának határideje 2023. június 30.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2023. június 18.

 

Simó Károly

 

 

Határozati javaslat

 

 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Diósd, Tárnok és Törökbálint önkormányzataival konzorciumban pályázatot kíván benyújtani a Klímabarát Települések Szövetsége „Az Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért című”, LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében Vízgyűjtő pályázati programja keretében.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy Diósd, Tárnok és Törökbálint önkormányzataival a szükséges egyeztetéseket folytassa le, a Konzorciumi Megállapodást kösse meg.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a fentiek szerinti pályázat benyújtására.

 

Határidő:       1. pont tekintetében: azonnal

 1. pont tekintetében: 2023. június 29.
 2. pont tekintetében: 2023. június 30.

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester