A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú

törvényességi felhívásának megtárgyalása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Országgyűlés 2021 legvégén, az év utolsó ülésnapján egy kulturális témájú törvénymódosító csomagba illesztve jelentős mértékben megemelte a hazai polgármesterek fizetését. Ennek megfelelően 2022. január 1-jétől módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdése, mely a polgármester illetményéről a következőképpen rendelkezik: ,,A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000 forint.”

 

Mivel a törvénymódosítás úgy emelte meg a polgármesterek fizetését, hogy ehhez a központi költségvetésből nem biztosított fedezetet, a törvénymódosítás hatályba lépését követően úgy döntöttem, nem terjesztem a polgármesteri illetményt és a költségtérítést megállapító határozatunk – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 218/2019. (XI.05.) határozata – módosítását a Közgyűlés elé.

 

Azaz mindaddig nem fogadom el a fizetésemelést, amíg városunk önkormányzatának pénzügyi helyzete nem stabil. Márpedig a 2020-as évtől kezdve több tételben is jelentős forrásokat vontak el az önkormányzatunktól:

 

 • az addig a központi költségvetésből minden évben folyósított 700 millió forint plusz bónusz működési támogatást 2020-tól már nem kapta meg Érd;
 • a gépjárműadó önkormányzatunknál maradó részét teljesen elvonták, ezzel hozzávetőlegesen 1,5 milliárd forintot vettek el Érdtől ebben a ciklusban;
 • a helyi iparűzési adó két éven át tartó felezésére nem kaptunk teljes körű kompenzációt – ez közel 250 millió forint kiesést okozott önkormányzatunknak;
 • az óvodafelújításokra adott támogatásból az előző ciklusra vonatkozóan feltárt visszaélések miatt a Pénzügyminisztérium 70 millió forint visszafizetésére kötelezte önkormányzatunkat, amit nagyrészt saját forrásból fizettünk ki;
 • harmadik esztendeje kell szolidaritási hozzájárulást fizessünk a központi kincstárnak,
 • a normatívák nagy részét tavaly és idén sajnos nem emelték inflációt követő módon.

 

Mivel az Mötv. 80. § (1) bekezdése a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetményéhez köti, a törvénymódosítás ellenére Érden a két alpolgármester – Szűcs Gábor és Tetlák Örs – juttatásai sem emelkedtek az utóbbi másfél évben.

 

Ennek köszönhetően 2022. január 1-je és 2023. május 31. között Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „szuperbruttóval” számolva kb. 18 millió forintot spórolt az érdi adófizetőknek.

 

Viszont az Önkormányzat fölött a törvényességi felügyeletet ellátó közigazgatási szerv, a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2023. június 7. napján kelt, az előterjesztés mellékleteként csatolt törvényességi felhívással élt a polgármester illetménye és költségtérítése megállapítására irányuló határozathozatal elmulasztása miatt. A Kormányhivatal felhívta a Közgyűlést, hogy a felhívást annak kézbesítését követő 30 napon belül tűzze napirendjére és a törvénysértés megszüntetése érdekében a főállású polgármester illetményét és költségtérítését az Mötv. 71. §-ának 2022. január 1. napjától hatályos szabályozásának megfelelően állapítsa meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 218/2019. (XI.05.) határozatával döntött dr. Csőzik László polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról.

 

Az Mötv. akkor hatályos rendelkezése szerint a megyei jogú város polgármesterének illetménye 997.200 forint. Ez módosult a 2022. január 1-jétől az Országgyűlés döntése nyomán 1,3 millió forintra.

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően  a polgármester költségtérítése illetményének 15%-a, azaz 195.000 forint.

 

Az Mötv. 73. §-a alapján a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 219/2019. (XI. 05.) és 220/2019. (XI. 05.) határozatával döntött Szűcs Gábor és Tetlák Örs főállású alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról.

 

Az Mötv. 80. § (1) bekezdése szerint a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.

 

A fentiekben ismertetett jogszabályváltozásra tekintettel indokolt az alpolgármesterek illetményének újbóli megállapítása.

 

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés az említett határozataiban az alpolgármesterek illetményét a polgármester illetményének 90%-ában állapította meg, javaslom, hogy az alpolgármesterek illetménye ennek megfelelően 1.170.000 forintban kerüljön megállapításra. 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármesterek havonta az illetményük 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosultak, melynek összege 175.500 forint.

 

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.

 

Tekintettel a megadott határidőre és a jogszabályoknak való megfelelésünkre vonatkozó elvárásra, kérem az előterjesztést sürgős előterjesztésként napirendre venni.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal által biztosított harminc napos határidő megtartása és a törvényesség mielőbbi helyreállítása indokolja.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Kormányhivatal felhívását és hozza meg döntését!

 

 

Érd, 2023. június 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú, a polgármester illetménye és költségtérítése megállapítására irányuló határozathozatal elmulasztása tárgyban megküldött törvényességi felhívását megtárgyalta és azzal egyetért.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján hozott döntésekről tájékoztassa a Kormányhivatalt.

 

Határidő:         döntés továbbítására – Mötv. 134.§ (1) szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 218/2019. (XI.05.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján havi 1.300.000 forintban állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi 195.000 forint költségtérítést állapít meg.

 

A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Feik Csaba jegyző

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szűcs Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 219/2019. (XI.05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 1.170.000 forintban állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester részére – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15%-ának megfelelő, azaz havi 175.500 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba jegyző

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tetlák Örs alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 220/2019. (XI.05.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 1.170.000 forintban állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester részére 2022. január 1. napjától – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15%-ának megfelelő, azaz havi 175.500 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

A határozat egyéb részei változatlanok.

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba jegyző

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges.