Az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. március 21-én vagyonkezelési szerződés (továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés) jött létre, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérő szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az Önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyak vonatkozásában. Az illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Érdi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Központ vagy Vagyonkezelő) lett.

 

A Vagyonkezelési Szerződésben még két intézmény vonatkozásában történt változás. Egyrészt a Kós Károly Szakképző Iskola ingatlana és ingóságai a Közgyűlés 252/2015. (X.22.) határozata nyomán 2015. július 1-jei hatállyal az Érdi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe, míg az érdi 24033 hrsz-ú, 2030 Érd, Fő u. 42 szám alatti ingatlan és ingóságai a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek.

 

A jelenleg is hatályos szerződéses és jogi szabályozás értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló ingó vagyontárgyra vonatkozóan a vagyonkezelőt ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg az állami alapfeladat ellátása az érintett ingatlanban meg nem szűnik. A helyi önkormányzat a vagyonkezelői jog fennállása alatt a feladatellátást szolgáló ingót nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, azon osztott tulajdont nem létesíthet és bérbe sem adhatja. Az átadott ingó vagyontárgyak az önkormányzat könyveiben vannak nyilvántartva, a nyilvántartás folyamatos vezetése jelentős adminisztrációs feladatot jelent a Polgármesteri Hivatal számára. Az eszközöket nem az Önkormányzat használja, a Vagyonkezelő a szerződésben vállalt beszámolási kötelezettségét szerződésszerűen nem teljesíti, ezért indokolt a szerződéses jogviszony megszüntetése és a köznevelési közfeladat ellátását célzó ingóságoknak a közfeladat ellátója részére történő átadása annak érdekében, hogy a tulajdonost terhelő kötelezettségek azt terheljék, akinek azok teljesítésére valójában lehetősége van. Mindezen okok miatt célszerűnek látszik a vagyonkezelésbe adott eszközök ingyenes tulajdonba adása a Vagyonkezelő részére.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet. A fenti döntés kizárólag törvény által meghatározott esetben lehetséges.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 108. §-a értelmében  a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.

Az Mötv. 108. § (4)  bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására!

 

Érd, 2023. június 23.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Vagyonkezelők) vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyakat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontja értelmében ingyenesen a nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény  szerinti köznevelési feladatot ellátók tulajdonába adja, a köznevelési közfeladat ellátása céljából.

 

  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak a Vagyonkezelők részére történő megtételéről és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

  

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Modern Városok Program Támogató Okiratának módosítását kezdeményezze annak érdekében, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája számára beszerzett eszközök ingyenes átadásának a lehetősége biztosítható legyen.

 

  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Támogató Okirat módosításának figyelembevételével intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak az Érdi Tankerületi Központ és az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére történő megtételéről, és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.