A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.) intézményvezetői feladatainak ellátásával a 89/2021. (IV.29.) határozatával 2021. május 2-ától 2026. május 1-jéig terjedő határozott időtartamra Wolf Katalint bízta meg.

 

Wolf Katalin 2023. június 2-án írásban benyújtotta felmondását a fenntartónak, melyet a fenntartó elfogadott, így az intézményvezetői munkakör betöltésére pályázatot kell kiírni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbá a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően.

 

Az intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat legfeljebb öt év határozott időtartamra írható ki. A pályázati felhívást közzé kell tenni az intézmény, valamint fenntartójának honlapján.

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészített pályázati felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.

 

A Rendelet 5.§ (9) bekezdése szerint: „Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával.”

 

A fenti szabályozás értelmében, az intézményvezetői feladatok 2023. július 3-át követő ellátásáról közgyűlési döntés meghozatala vált szükségessé. Az intézményvezetői feladatok ellátásával 2023. október 31. napjáig javaslom Vermes Zoltánt, a Szepes Gyula Művelődési Központ munkatársát megbízni.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján az intézményvezetői munkakör mielőbbi betöltése indokolja.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat elfogadni.

 

Érd, 2023. június 27.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 

 1. július 3. napjától 2023. október 31. napjáig Vermes Zoltánt

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 672 400 forint összegben állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

 

Határidő:           a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. július 3.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

Határidő:          azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja
 • Lengyel Péter, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Mészáros András, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
  • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője,
  • a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője,
  • a Szepes Gyula Művelődési Központ üzemi tanácsának képviselője.

 

Határidő:          azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a

 

Szepes Gyula Művelődési Központ

 igazgató

munkakörének betöltésére

 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

 

A betöltendő munkakör: igazgató

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2023. november 1-jétől 2028. október 31-éig.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető munkaviszonyának befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem biztosítja.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
 • a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
 • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
 • öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
 • a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;

 

Munkabér és juttatások: a munkabér és egyéb juttatások megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak szerint, a felek megegyezése alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok, igazolások egyszerű másolata;
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység bemutatásával;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás egyszerű másolata;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, illetve annak bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, egy nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Mayer Péter, a Humán- szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője részére a mayer.peter@erd.hu e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni: művelődési központ intézményvezetői pályázat.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Krisztina közművelődési ügyintéző nyújt a +36 23 522 349 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.

 

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság állásfoglalásának ismeretében, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozza meg.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

 • erd.hu honlapon: 2023. augusztus 4.
 • https://www.szepesmk.hu/ honlapon: 2023. augusztus 4.

 

A munkakör betöltésére vonatkozó további információk: Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó 208–211. § rendelkezései irányadók. A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki.