Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 255/2021. (XI.25.) határozatában döntött arról, hogy az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatát megkezdi, ennek alapján 2022. augusztus 31-én tervezési szerződést kötött a VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a város új településtervének elkészítéséről.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) alkalmazásának hét éve azzal a kézzelfogható tanulsággal járt, hogy a hatályos HÉSZ ambiciózus beépítési szabályainak keretei között az egyes telkek aránytalan, városképileg is aggályos túlzott beépítésére és a közműszolgáltatások nehezen biztosítható túlfogyasztására került sor. Az egyébként is aktuális felülvizsgálat lehetőséget biztosít egyfajta kellően intenzív, városias, ugyanakkor harmonikus, a közszolgáltatásokat arányosan terhelő beépítési rend feltételeinek megteremtésére.

 

Ez a munka megkezdődött, az új településterv készítése jelenleg is folyik, de még jelentős időt vesz igénybe annak tervezet szintű kidolgozása. A készítés ideje alatt is folytatódik a régi, de hatályos jogszabályok szerinti túlzott beépítés, a parttalan társasházépítési láz, melynek mára nem csak tűrhetetlen településképi következményeit láthatjuk, de lassan a közművekkel való kiszolgálás is a kapacitások határára érkezett.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén – a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.

 

A településfejlesztési szándékok megvalósításának garantálása céljából a változtatási tilalom időszaka alatt az érintett ingatlanok esetében a törvény 22. § (1) bekezdésében felsorolt építési tevékenységeket, értéknövelő beruházásokat végezni, valamint telket alakítani nem lehet.

 

A változtatási tilalom a Helyi Építési Szabályzat szerinti kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra terjed ki.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az önkormányzat által megvalósított vagy általa támogatott változtatásokra, melyek közérdekű célra irányulnak vagy közérdekű célt tartalmaznak.

 

Az Étv. 30. § (5) bekezdése alapján nem jár kártalanítás a 21. § szerinti változtatási tilalom esetében.

 

Jelen esetben a tervezési munka szerződés alapján, közgyűlési döntés alapján folyik, tehát a tilalmi rendelkezés kibocsátásának jogi feltételei adottak.

 

A Jat. 17. §-a alapján a szabályozás várható következményeinek felmérése előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az indokolás mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján a változtatási tilalomról szóló rendelet mielőbbi hatálybalépése indokolja.

 

 

Érd, 2023. június 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

.../2023. (VI.28.) önkormányzati rendelete

 

változtatási tilalom elrendeléséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet szerint kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra terjed ki.

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az önkormányzat által megvalósított vagy általa támogatott változtatásokra, melyek közérdekű célra irányulnak vagy közérdekű célt tartalmaznak.

 

  1. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 255/2021. (XI.25.) határozatával megkezdett új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el.

 

  1. §

Ez a rendelet 2023. július 15-én lép hatályba.

 

  1. §

Ez a rendelet a 2. § szerinti új helyi építési szabályzat hatálybalépésének napján, de legkésőbb jelen rendelet hatályba lépését követő három év elteltével hatályát veszti.

 

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Általános indokolás

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) alkalmazásának hét éve azzal a kézzelfogható tanulsággal járt, hogy a hatályos HÉSZ ambiciózus beépítési szabályainak keretei között az egyes telkek aránytalan, városképileg is aggályos túlzott beépítésére és a közműszolgáltatások nehezen biztosítható túlfogyasztására került sor. Az egyébként is aktuális felülvizsgálat lehetőséget biztosít egyfajta kellően intenzív, városias, ugyanakkor harmonikus, a közszolgáltatásokat arányosan terhelő beépítési rend feltételeinek megteremtésére. Ez a munka megkezdődött, az új településterv készítése jelenleg is folyik, de még jelentős időt vesz igénybe annak tervezet szintű kidolgozása. A készítés ideje alatt is folytatódik a régi, de hatályos jogszabályok szerinti túlzott beépítés, melynek mára nem csak tűrhetetlen településképi következményeit láthatjuk, de lassan a közművekkel való kiszolgálás is a kapacitások határára érkezett. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén – a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. Jelen esetben a tervezési munka szerződés alapján, közgyűlési döntés alapján folyik, tehát a tilalmi rendelkezés kibocsátásának jogi feltételei adottak.

 

 

Részletes indokolás

 

Az 1. §-hoz

A szakasz (1) bekezdése a változtatási tilalommal érintett övezetet rögzíti. A (2) bekezdés a változtatási tilalom alóli kivételeket állapítja meg, mely biztosítja a közérdekű célok megvalósíthatóságát a változtatási tilalom alatt is.

 

A 2. §-hoz

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelkezést tartalmaz.

 

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

 

A 4. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályvesztésének időpontját.