SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 20-án 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint közszolgáltatót, hogy - különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, a társaság alapító okiratában, valamint a város sportkoncepciójában foglaltakra -, az általa haszonbérbe vett Velencei út 39–41. szám alatti, 18778 helyrajzi számú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetésével szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.

 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú kormányrendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden évben beszámolót készít az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a kormányrendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.

 

Az alábbi, jogszabályban foglaltak szerinti beszámoló kerül benyújtásra a miniszter részére.

 

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma:

 

  1. Egyedi támogatás esetében:

1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2030 Érd, Alispán utca 2.

 

1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma:

 

TVI-3262/2013/CS/1/01.

 

1.3. Támogatást nyújtó elnevezése:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére):

 

 

A sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a megjegyzések rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

 

Vissza nem térítendő támogatás.

 

1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik:

 

Szabadidő és sportszolgáltatás különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában foglaltakra. Kormányzati funkció szerint 081030.

 

1.7. Az ellentételezés összege:

 

421.624.000 forint (négyszázhuszonegymillió-hatszázhuszonnégyezer forint)

 

1.8 . A közszolgáltatás működéséből származó bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint, a költségek pedig ugyanezen határozat 3-ik bekezdése szerint:

 

Bevételek:

2022. évi összegek Ft-ban

 

 

Támogatás

                  421 624 000   

Uszoda közmű támogatás

                    42 151 300   

Saját bevétel

                    119 554 805   

Bevétel összesen

                  583 330 105   

   
   

Kiadások:

2022. évi összegek Ft-ban

 

 

Anyagköltség

                    170 654 266   

Igénybe vett szolgáltatások értéke

246 458 797                 

Eladott áruk beszerzési értéke

                         936 468   

Alvállalkozói szolgáltatások

                    6 152 900   

Egyéb szolgáltatások

                      628 928   

Bérköltség

96 829 022   

Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 695 115   

Bérjárulékok

12 857 548   

Értékcsökkenés

                    7 599 666   

Igazgatási költségek arányos része

                    37 607 524   

Kiadások összesen

                  598 420 234   

   

Bevétel - kiadás

-15 090 129

 

A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra kerültek.

 

 

A költségek meghaladták a bevételeket, ezért nyereség nem keletkezett.

A költségek meghaladták a bevételeket, ezért túlkompenzáció nem merült fel.

 

A pandémiás helyzet következtében bevételeink csökkentek, de ennek arányában költségmegtakarítás is keletkezett. Az állami bértámogatást a bevételeink közt kimutattuk.

 

A kormányrendeletek értelmében az egyéni lakossági látogatók előtt létesítményünk a kijelölt időszakokban zárva tartott, de az igazolt sportolók edzési, felkészülési, mérkőzési lehetőségét zavartalanul biztosítottuk.

A járvány terjedésének megfékezése érdekében számos védelmi intézkedést hoztunk, melyet folyamatosan fenntartunk létesítményünk biztonságos, szabályszerű működtetése érdekében.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Társaság által összeállított, szakmai tartalmi beszámolót is tartalmazó teljes jelentés.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy a beszámoló adatainak figyelembevételével készült, melynek közzétételi határideje 2023. május 31.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Működési Jelentést.

 

Érd, 2023. május 24.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2022. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         határozat közlésére – azonnal

beszámoló az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek való megküldésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.