SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának, a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a megbízatása 2022. november 30. napján lejárt.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a értelmében kötelező a könyvvizsgálat – a lenti kivételekkel – minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és – az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve köteles megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani. A könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

 

A Polgári Törvénykönyv 3:130. § értelmében a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdés alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Tekintettel arra, hogy a társaság vonatkozó évi árbevétele elérte a törvényi minimumot, és a társaság Alapító Okirata is kimondja, hogy a társaság működésének ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el, így esetükben könyvvizsgáló választása kötelező.

 

Az ügyvezető a cég könyvvizsgálójának a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig a határozati javaslatban foglalt könyvvizsgálót javasolja megválasztani.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a társaság jogszerű működésének biztosítása indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. május 24.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) 2023. május 26. napjától a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

 

  1. Az Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve: 

Lakcím: 

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 26.

A megbízatás lejárta: 2023. november 30.”

 

  1. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  1. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

Melléklet a Közgyűlés …/2023. (V. 25.) határozatához

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

 

…/2023. (V. 25.) számú alapítói határozat

 

 

Alapító 2023. május 26. napjától a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

 

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve: 

Lakcím: 

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 26.

A megbízatás lejárta: 2023. november 30.”

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2023. május 25.

 

 

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

 

Kelt: Érd, 2023. május 25.

 

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata