SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érdi Tankerületi Központ (A továbbiakban: Tankerületi Központ) igazgatója levélben tájékoztatott a Tankerületi Központ fenntartásában lévő Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola megtörtént és tervezett átszervezésével kapcsolatban.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 74.§ (4) bekezdésének rendelkezései szerint a Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

 

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal (iskola épületek és tornatermek) kapcsolatban a Tankerületi Központ a külön felhívásaim ellenére sem tett eleget azon jogszabályi és szerződéses kötelezettségének, amely keretében részletesen kellett volna beszámolnia az Önkormányzatnak a vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységéről. Az Érdi Tankerületi Központ a szerződésben vállalt azon kötelezettségének, amely szerint az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatban felújítási, míg az oktatási eszközökkel kapcsolatban pótlási kötelezettsége van, nem tesz eleget, ezért az épületek állapota évről-évre folyamatosan romlik és az oktatási eszközök nem biztosítják a színvonalas oktatást.

 

Az önkormányzat a 2022-2023. tanév kezdetekor a Tankerületi Központ birtokába adta a magasan felszerelt, modern felszereléssel rendelkező két új iskolaépületet.

 

Az alap- és középfokú oktatásra alkalmas ingatlanok fejlesztését az Önkormányzat mindvégig a Miniszterelnökséggel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Belügyminisztériummal szorosan együttműködve végezte.

 

 

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átszervezése

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola által korábban vagyonkezelt épületek elbontását követően új 12 évfolyamos általános iskola és gimnázium elhelyezésére alkalmas, modern, jól felszerelt önkormányzati beruházásban megvalósított ingatlan 2022. augusztus hónapban elkészül és a Tankerület számára használatba lett adva.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése több határozatot is hozott annak érdekében, hogy az új, jól felszerelt iskolaépület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésére alapozottan, köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az Érdi Tankerületi Központ részére ingyenesen átadásra kerüljön.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 197/2022. (IX. 28.) határozatában döntött az épületegyüttes köznevelési (oktatási) célt szolgáló ingatlanrészeinek a Tankerületi Központ számára történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról.

 

A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó társasház alapításhoz a megállapodások ellenére a Tankerületi Központ, mint az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő a hozzájárulását nem adta meg, így a társasház alapítását a földhivatal elutasította, ennél fogva nem azonosíthatók azok az ingatlanrészek, amelyek vagyonkezelésbe adásáról döntött a Közgyűlés. Az ismételt eljárás megindítása folyamatban van.

 

Vagyonkezelési szerződés hiányában, amelynek megkötése a Tankerületnek is jogszabályi kötelezettsége, a fenntartó Tankerületi Központ nem rendelkezik az Nktv. szerinti tárgyi feltételekkel.

 

Az Érdi Tankerületi Központ 2022. május 31. napjáig nem döntött az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átszervezéséről, így a 2022-2023. tanévben nem kezdődhetett meg a 9-12. évfolyamokon a gimnáziumi oktatás. Az Iskola a mai napig nem tudja biztosítani a személyi feltételeket, azaz a gimnáziumi oktatáshoz szükséges személyi feltételek nem biztosítottak.

 

A jelenlegi átszervezéshez kapcsolódó véleményezési eljárásban a fenntartó - külön kifejezett kérés ellenére sem - bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére azokat az alapdokumentumokat, amelyből egyebek mellett például megállapítható lenne, hogy a gimnáziumban felmenő rendszerben folytatni kívánja-e a alapfokú oktatásban meglévő sport tevékenységeket.

 

Az előterjesztőnek nem áll rendelkezésére arra vonatkozóan semmilyen információ, hogy az Intézmény fenntartói jogát a Magyar Katolikus Egyház Székesfehérvári Egyházmegye át kívánta/kivánná venni az Érdi Tankerületi Központtól.

 

 

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

 

A Tankerületi Központ a mostani átszervezéssel kívánja az a jogsértő állapotot megszüntetni, amely szerint a korábbi átszervezést a jogszabályok megkerülésével végezte.

 

A 2022-2023. tanév megkezdését megelőzően 2022. május 31. napjáig nem készítette el és nem vélemé-

nyeztette az érintettekkel (az intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzata) Nktv. 4. § 11. pontjában meghatározott átszervezés valamennyi dokumentumát.

 

A Nktv. 21.§ (5) bekezdésében meghatározott közhiteles nyilvántartás adatai szerint (https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/037323) a köznevelési intézmény székhelye a mai napon is a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatt van, a 2030 Érd, Burkoló utcai telephely nincs megjelölve a közhiteles nyilvántartásban. Azaz a közalkalmazottak munkavégzése és a köznevelésben résztvevő tanulók képzése jogsértő módon, telephelyen kívül történik!

 

Az Önkormányzat a Fenyves Parkvárosi Köznevelési Centrum beruházása során folyamatosan együttműködött a Miniszterelnökséggel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Belügyminisztériummal, így a Tankerületi Központ is felügyeleti és irányítói szervein keresztül tisztában volt azzal a ténnyel, hogy az intézmény a használatba vételi engedélyeket a 2022/2023. tanév szorgalmi időszakát megelőzően megkapja.

 

Az ingatlanra vonatkozóan az Érdi Tankerületi Központon kívül köznevelési tevékenység végzésére más fenntartó, így egyházi fenntartók közül a Magyarországi Református Egyház sem jelezte igényét.

 

Az Érdi Tankerületi Központ döntése volt, hogy a Fenyves Parkvárosi Köznevelési Centrumban nem egy új alapfokú köznevelési intézményt alapít, hanem az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolát költözteti az új ingatlanba.

 

Úgy tűnik, az Érdi Tankerületi Központ nem számolt azzal a ténnyel, hogy a 2023/2024. tanévben a beiskolázási körzetben lakó 6 éves gyermekek számára tekintettel, az intézmény tanulói teljes létszámban nem helyezhetők el az új ingatlanban, tehát a költözés elhibázottnak is tűnik. Az Érdligeti Általános Iskolában a fenntartó Érdi Tankerületi Központ a két telephely között például az alsó- és felső tagozatokat választotta szét.

 

Az Nktv. 74. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog addig illeti meg, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlanban a köznevelési feladatellátás 2022. augusztus 31. napján az átköltözéssel megszűnt, így a vagyonkezelési szerződés is a jogszabály erejénél fogva megszűnt.

 

A 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban az Önkormányzatnak a Miniszterelnökséggel kötött megállapodásban vállalt kötelezettsége egy középfokú oktatásra alkalmas épület (gimnázium) terveztetése és kivitelezése. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint a tárgyi beruházás tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárásának lebonyolítására kizárólag az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult.

 

A hatályos Támogatási Megállapodás módosítását, amely az Érdi Tankerületi Központ átszervezési elképzelésében megjelölt általános iskolai és SNI képzés feltételeit biztosítaná, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága, mint szakpolitikai felelős ezidáig nem kezdeményezte sem Önkormányzatunknál, sem a Miniszterelnökségnél.

 

Az Önkormányzati tulajdonban álló 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan jelen állapotában nem felel meg az átszervezésben érintőlegesen megjelölt köznevelési feladat ellátására.

 

Összefoglalás

A köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakításához további információt kértünk az Érdi Tankerületi Központtól, de kérdéseinkre konkrét válasz nem érkezett. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és ingó vagyonelemek használatára vonatkozó vagyonkezelési szerződés hiányában a működéshez szükséges tárgyi feltételek jelenleg nem biztosítottak, a szakmai és tárgyi feltételek biztosításáról a Központ nem nyilatkozott.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy az Érdi Tankerületi Központtól második körben is megtörtént a szükséges információk bekérése, amelyre válasz eddig nem érkezett.

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy ingatlan tulajdonosként véleményezési jogával élve szíveskedjék a javaslatot megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni!

 

Érd, 2023. május 24.

 

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési joga nem biztosított, mert az Érdi Tankerületi Központ az átszervezéshez kapcsolódó dokumentumokat nem bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságán keresztül tájékoztassa a belügyminisztert az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola jogsértő működésével kapcsolatos egyes kérdésekről. A vagyonkezelési szerződések mielőbbi aláírása érdekében kérje dr. Pintér Sándor belügyminiszter közbenjárását.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Miniszterelnökségnél és a szakpolitikai felelős Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságánál a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan támogatási céljának módosítását, az Érdi Tankerületi Központ által megjelölt alapfokú nevelési tevékenységre a jelenlegi középfokú nevelési tevékenységről.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges