SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS : Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés.

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek mint alapítónak kell elfogadnia.

 

A fentiekre tekintettel a Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is, mely az előterjesztés mellékleteit képezi.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évben a társaság tevékenységére 643.819.988 forint önkormányzati forrást biztosított.

 

A Társaság 2022. évi tevékenysége során keletkezett adózott eredmény 80.911 eFt.  

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a beszámoló közzétételének határideje indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. május 24.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját 80.911 eFt forint adózott eredménnyel elfogadja.

 

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredmény eredménytartalékba helyezi.

 

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.