Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. elkészítette az Érd Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosítását, mely Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 322/2022. (XII. 13.) határozata alapján történik.

 

Érd belterületének középső részén, a 6. sz. főúttól nyugatra, a Piroska utca - Elvira utca – Kornélia utca – Éva utca által határolt telektömbben, a 22376/1, 22376/2, 22377 és 22380 hrsz-ú, összesen közel 3000 m2 nagyságú ingatlanokon a fejlesztő Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ (gyártócsarnokok, valamit irodai és szolgáltató rendeltetésű épületek) megvalósítását tervezi.

 

Az ingatlanok jelenleg Érd Megyei Jogú Város településrendezési eszközeiben beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) területfelhasználásban, Gksz-1 jelű építési övezeti besorolással szerepelnek, melyeket a fejlesztő a vonatkozó településrendezési eszközök módosítását követően kíván hasznosítani.

 

A fejlesztő szándéka szerinti tevékenység a 22376/1, 22376/2, 22377, 22378, 22379 és 22380 hrsz-ú ingatlanok övezetére vonatkozó hatályos építési előírások szerint nem valósítható meg. A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási terv (SZT – 7F szelvény) módosítása az építési hely vonatkozásában, valamint a telkeket érintő útszabályozás tekintetében. A területfelhasználás jellegét a módosítás nem érinti, a településszerkezeti terv nem változik, új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.

 

A tervmódosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§-ában foglaltaknak megfelelően, az egyszerűsített eljárás szabályai szerint került lefolytatásra. A Közgyűlés 276/2023. (IX. 28.) határozatával a partnerségi egyeztetést lezárta.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészének PE/AF/00238-25/2023 sz.-ú záró szakmai véleménye alapján a tervmódosítás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadásra kerülhet.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént a szabályozás várható következményeinek felmérése, melyet egyebekben a csatolt hatásvizsgálati lap tartalmaz.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet módosítását!

 

Érd, 2023. november 22.

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Építési és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Földügyi Központ, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Főosztály, Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály, Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az építési vonal - ha az egyes építési övezetek másként nem szabályozzák - az építési hely közterület felé eső határvonala. Új főépületek utca felőli homlokzata hosszának legalább 40%-a kötelezően az építési vonalra kell, hogy kerüljön. Amennyiben a meglévő épület átalakítása nem jár együtt területi bővítéssel, a szabályozási terven jelölt kötelező építési vonalat nem kell figyelembe venni, kivéve ahol a Gksz-1 jelű építési övezetben a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet jelöl.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Saroktelkek esetében legalább az egyik utcafronti telekhatárral párhuzamos homlokzattal az építési helyen belül helyezhető el épület, kivéve ahol a Gksz-1 jelű építési övezetben a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet jelöl.

(8) Ha az építési helyen belül több épület is elhelyezhető, akkor legalább egy, fő rendeltetésű épületnek az utca felőli építési vonalon kell állnia. Átmenő telek esetén, ha több fő rendeltetésű épület létesül, mindkét utca építési vonala kötelezően tartandó, kivéve ahol a Gksz-1 jelű építési övezetben a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet jelöl.”

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A hátsókert minimális mérete – az övezeti előírások eltérő rendelkezése hiányában – a tényleges homlokzatmagasság, de minimum 6 méter, kivéve ahol a Gksz-1 jelű építési övezetben a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet jelöl.”

  1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Gksz-1 építési övezetben az újonnan kialakítandó telkek minimális szélessége 35 méter, minimális mélysége 40 méter, kivéve ahol a telek meglévő állapota ezt nem teszi lehetővé.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A 30 méter telekmélységet meghaladó építési telkek előkertjének minimális mélysége 10 méter, kivéve ahol a szabályozási terv ettől eltérő előkerti építési határvonalat jelöl.”

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

A térképszelvény külön pdf dokumentum”

 

 

Általános indokolás:

 

A rendeletmódosítás az Érd Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosítását tartalmazza. A 22376/1, 22376/2, 22377 és 22380 hrsz-ú, összesen közel 3000 m2 nagyságú ingatlanokon a fejlesztő Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ (gyártócsarnokok, valamit irodai és szolgáltató rendeltetésű épületek) megvalósítását tervezi.

A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási terv (SZT) módosítása az építési hely vonatkozásában, valamint a telkeket érintő útszabályozás tekintetében. Településszerkezeti terv (TSZT) módosítása nem szükséges.

 

Részletes indokolás:

 

1.§

 

A rendelkezés a 10. § (6), (7)-(8) és (11) bekezdéseinek építési hely megjelölésével kapcsolatos szabályait módosítja.

 

  1. §

 

A rendelkezés a 34. § (9), (19) bekezdéseinek a kialakítható telekméretre vonatkozó előírásait és az előkerti építési határvonal lehetőségét módosítja.

 

3.§

 

A rendelkezés az 1. mellékletet módosítja.

 

4.§

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.