Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 305/2023. (X.26.) határozatával pályázatot írt ki az önkormányzati tulajdonú Érd zártkert 25138 hrsz-ú, „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítására.

 

A pályázati felhívásra a megadott határidőn belül egy pályázat érkezett, melyet Czeilinger Tamás László nyújtott be. Az ingatlanon szőlő telepítvényt szeretne gondozni és művelni, az ültetvény tám rendszerének teljes felújítását tervezi, továbbá a kipusztult szőlőtőkéket szeretné új szőlőfajtákkal pótolni. Nyilatkozott arról is, hogy a kiírásban szereplő feltételeket elfogadja és az abban kikötött fizetési kötelezettségeket vállalja.

 

A beérkezett pályázati dokumentációt az Értékelő Bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért javasolja a Közgyűlésnek az ingatlan pályázó részére történő hasznosítását.

 

Az Érd zártkert 25138 hrsz-ú ingatlan és telepítvény forgalmi értéke - értékbecslési szakvélemény alapján – 41.500.000,- Ft, ezért az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdése alapján a hasznosításról a Közgyűlés jogosult dönteni.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a pályázat elbírálásáról!

 

 

Érd, 2023. november 20.

 

                                                                                                  Szűcs Gábor

                                                                                                       alpolgármester

                                                          

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – haszonbérbe adja a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd zártkert 25138 hrsz-ú, ”kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlant Czeilinger Tamás Lászlónak az alábbi feltételekkel:

 

  • az ingatlan hasznosítási jellege: szőlő telepítvény gondozása és művelése;
  • haszonbérleti díj: 9.200,- Ft + ÁFA/hó, amely minden év március 1-jét követően felülvizsgálatra kerül és az ágazati infláció mértékével emelkedik;
  • fizetési mód: havonta, a haszonbérbeadó által kiállított számlán szereplő határidőig átutalással;
  • kaució összege: bruttó 50.000,- Ft, melyet a haszonbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni;
  • a haszonbérleti szerződés időtartama: 5 év határozott idő, rendes felmondási idő 180 nap azzal, hogy a szerződés a gazdasági év végére mondható fel.

 

Határidő:         pályázó értesítésére 8 munkanap, szerződés aláírására 60 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.