Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

2023.06.30-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés.

 

Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2023.06.30-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek mint alapítónak kell elfogadnia.

 

A fentiekre tekintettel a Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2023.06.30-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót, annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is, mely az előterjesztés mellékleteit képezi.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén előterjesztés mellékletét képezi.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022.07.01-2023.06.30-ig terjedő üzleti évben a társaság tevékenységére bruttó 228.600 eFt önkormányzati forrást biztosított.

 

A Társaság 2022.07.01-2023.06.30-ig terjedő üzleti évben tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti vesztesége 54.921 eFt.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. november 24.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023.06.30-i fordulónapról készült beszámolóját 54.921 E Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.