SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS

Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

 

Tisztelt Közgyűlés!

                       

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, a Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. készíti, Érd Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosítást, mely az Önkormányzat Közgyűlésének a 180/2022. (VII.14.) határozata alapján történik.

Érd belterületének középső részén, a 6 sz. főúttól nyugatra, a Piroska utca - Elvira utca – Kornélia utca – Éva utca által határolt telektömbben, a 22376/1 hrsz-ú, 22376/2 hrsz-ú, 22377 hrsz-ú - 22380 hrsz-ú, összesen közel 3 000 m2 nagyságú ingatlanokon a fejlesztő, a Sentimento Kft. (ügyvezető: Simon János Gergely, Székhely: 2030 Érd, Kossuth Lajos utca 105-107.) Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ (gyártócsarnokok, valamit irodai és szolgáltató rendeltetésű épületek) megvalósítását tervezi.

Az ingatlanok jelenleg Érd Város Településrendezési Eszközeiben beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) területfelhasználásban és Gksz-1 jelű építési övezeti besorolással szerepelnek, melyeket a fejlesztő a vonatkozó településrendezési eszközök módosítását követően kíván hasznosítani.

A fejlesztő szándéka szerinti tevékenység a 22376/1 hrsz-ú, 22376/2 hrsz-ú, 22377 hrsz-ú, 22378 hrsz-ú 22379 hrsz-ú, 22380 hrsz-ú ingatlanok övezetére vonatkozó hatályos építési előírások szerint a telkeket érintő szabályozás és egyes szabályozási előírások okán nem valósítható meg, a területfelhasználás jellegét a módosítás nem érinti, a településszerkezeti terv nem változik.

A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási terv (SZT) módosítása az építési hely vonatkozásában, valamint a telkeket érintő útszabályozás tekintetében. Településszerkezeti terv (TSZT) módosítása nem szükséges.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. melléklet II. pontja alapján a Kidolgozónak, azaz az önkormányzatnak meg kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, azaz hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. A terv megvalósulása következtében várható környezeti hatások jelentőségéről a környezet védelméért felelős szervek véleményét az 1. mellékletben található táblázat tartalmazza.

A rendelet 3. mellékletének II.1. és II.2. pontja alapján megkeresett, környezet védelméért felelős szervek, a várható környezeti hatást nem ítélték jelentősnek, azaz a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartották szükségesnek.

A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve, a terv kidolgozója, azaz az önkormányzat dönt a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről, azaz fentiek figyelembe vételével arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján a településrendezési szerződés mielőbbi végrehajtása indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és egyetértése esetén fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. szeptember 27.

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Város Településszerkezeti Terve és leírása elfogadásáról szóló 53/2016. (III. 24.) határozatnak, valamint az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletnek a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

  1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat, mint a terv kidolgozója megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.
  2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - összhangban a településrendezési eszköz módosítása kapcsán megkeresett környezet védelméért felelős szervek véleményével - a módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem tartja jelentősnek, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.