Tisztelt Közgyűlés! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató pályázatot hirdet  „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel. A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak:

1. A pályázat célja:

A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén. Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés.

2. A pályázók köre: Pest megyei települési önkormányzatok

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

3. A támogatás összege: Min. 20 millió Ft - Max. 150 millió Ft.

4. A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől:

A pályázó település 2015. évi adóerő képessége

Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke

30.000 forint/fő felett

85 %

30.000 forint/fő vagy az alatt

95%

5. Elszámolható költségek: 

I.) Főtevékenység (építési tevékenység) (min. 90%)

II.) Projekt –előkészítési, tervezési költségek (max. 5%)

III.) Közbeszerzési eljárások lefolytatása (max. 1%)

IV.) Műszaki ellenőri szolgáltatás (max. 1%)

V.) Projektmenedzsment (max. 2,5%)

VI.) Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (max. 0,5%, de legfeljebb 400.000 Ft)

6. Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése

- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása, korszerűsítése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

- az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, a szükséges csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények megépítése

- Közterület-rendezés, közterület-revitalizáció, zöldterület kiépítése, felújítása, fejlesztése

-  Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbusz fordulók kialakítása

-  Közvilágítás kiépítése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- akadálymentesítés

- nyilvánosság biztosítása 

7. Benyújtáshoz szükséges dokumentumok: 

- Pályázati adatlap

- A pályázó által hitelesített a Pályázati Útmutató szerinti nyilatkozat

- 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekért tulajdoni lap

- A pályázatban megjelölt tevékenység megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedély vagy az építésügyi hatóság Igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról (Engedélyköteles beavatkozás esetén) / Tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által kiállított Tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött)

- Árajánlat vagy tervezői költségbecslés/ költségvetés eredeti példánya. Műszaki leírás, műszaki tervek, létesítményjegyzék, helyszínrajzok.

- Saját forrás biztosítására vonatkozó – a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi képviselőtestületi határozat - megjelölve a beruházással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát - a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével / hitelígérvény, vagy amennyiben rendelkezésre áll, úgy nyilatkozat, vagy a hitelszerződés bemutatásával, illetve Képviselőtestületi határozat másolata a pályázat benyújtásáról.

- fénykép-dokumentáció

- Nyilatkozat arról, hogy a fenntartási időszak végéig az útburkolatot a Pályázó vagy a Pályázó hozzájárulásával más személy, szervezet nem bontja meg, szennyvízcsatornázást nem végez, vagy Nyilatkozat arról, hogy a szennyvízcsatornázást úgy oldja meg, hogy az útburkolatot és alépítményeit nem bontja meg a szabályozási szélességen belül, a szennyvízcsatornázást vagy egyéb vonalas infrastruktúra kiépítését az út mellett valósítja meg (burkolt árkot és zárt csapadékvíz-elvezetést sem érintve vele).

A pályázat benyújtása: a Kincstár honlapján megtalálható elektronikus felületen keresztül történik 2017. január 23-tól.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján a támogatás maximális mértéke 95%, mely alapján önkormányzatunk min. 5% önerőt köteles biztosítani a projekt megvalósításához.

A beruházás tervezett összköltsége 214 301 050 Ft, melyet a következő felosztásában kívánunk finanszírozni:

- „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatból igényelni tervezett összeg: 1ű 000 000 Ft

-  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére: 64 301 050 Ft. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Tárnoki út két útszakaszának felújítását tervezi megvalósítani az alábbiak szerint:

- 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz.7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között)

- 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között)

A már burkolattal rendelkező útszakasz nagy része megfelelő útalappal rendelkezik, így teljes felületen elvégzett burkolaterősítés után alkalmas egy új kopóréteg fogadására, ami hosszú távra biztosítja az útfelület műszakilag elfogadható minőségét. 

Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén kialakításáról szóló beruházási célokmány bemutatja a tervezett költségeket, forrásokat. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a beruházási célokmány elfogadásáról valamint a fenti pályázat benyújtásáról! 

Érd, 2017. január 12.

 

 

T. Mészáros András


 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” címmel az alábbi tartalommal:

·  2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz.7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között),

· 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között),

mindösszesen 214.301.0ű,- Ft összköltséggel, melyből 150.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 64.301.0ű,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Tárnoki út (hrsz. 7314, 10925) felújításáról szóló beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.


Melléklet a Közgyűlés __/2017. (I.19.) határozatához

 Célokmány 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Tárnoki út két útszakaszának felújítását tervezi megvalósítani az alábbiak szerint:

-          2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz.7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között)

-          2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása

2030 Érd, Tárnoki út - Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között – (hrsz.7314)

2030 Érd, Tárnoki út - Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között – (hrsz. 10925)

Gyűjtőút

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A már burkolattal rendelkező útszakasz nagy része megfelelő útalappal rendelkezik, így teljes felületen elvégzett burkolaterősítés után alkalmas egy új kopóréteg fogadására, ami hosszú távra biztosítja az útfelület műszakilag elfogadható minőségét. A felújítás átlagosan 6 m szélességben cca. 574 fm + 913 fm hosszon valósulna meg 5 330 m2 + 9 270 m2felületen.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Tervezői költségvetés és a pályázati felhívás alapján:

Kivitelezés 208 551 050 Ft

Tervezés 1 270 000 Ft

Közbeszerzés 80 000 Ft

Független műszaki ellenőr 2 000 000 Ft

Nyilvánosság 400 000 Ft

Projektmenedzsment 2 000 000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című pályázati kiírás 95 % támogatási intenzitású.

Igényelt összeg: 1ű 000 000 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére: 64 301 050 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

önkormányzati tulajdon

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

-  Tervezési dokumentum: 1 270 000 Ft

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

útfelújítás, meglévő közműhálózat felett

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

nem releváns

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

 15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

 A projekt lezárását követően számolható ki.