Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladata többek között az egészségügyi alapellátásról történő gondoskodás. Az iskola-egészségügyi ellátásról a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 1.§-a szerint a 3-18 éves korosztály, valamint a 18. év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről kell gondoskodni.

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet határozza meg. Ezek a jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. 

Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell megszervezni. 

Az iskolafogászati alapellátást a városban két fogorvos látja el. A „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társasággal (tevékenységet személyesen ellátó orvos: dr. Tóth Judit Elektra)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 219/2012.(VI.21.) határozata alapján 2012. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-éig terjedő időtartamra kötött szerződést az önkormányzat iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására. 

Mivel a szerződés 2017. augusztus 31-én megszűnik, ahhoz, hogy az orvos továbbra is vállalkozóként vegyen részt az alapellátásban, a tevékenység ellátására ismételten szerződést kell kötni, illetve felhatalmazást kell adni a finanszírozási szerződés megkötésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályaa működési engedélyt abban az esetben adja ki a vállalkozó orvosnak, ha a személyi, tárgyi, szakmai feltételek biztosítottak. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeknek megfelelő eszközökkel az egészségügyi szolgáltató rendelkezik, és nyilatkozott, hogy azokat a továbbiakban is saját maga biztosítja. Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelőt a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben az Önkormányzat biztosítja. 

A rendelési időt, valamint a helyettesítés rendjét a feladatot ellátó orvos nem kívánja módosítani. 

Dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvos, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendeletben előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, így a szerződés megújításának törvényes akadálya nincs. 

A fentiek alapján javaslom a feladat-ellátási szerződés további öt éves időtartamra történő megkötését. 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2017. július 6. 

Dr. Bács István

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társasággal (székhely: Érd, Fenyőfa u. 47., cégjegyzékszám: 13-06-046084) feladat-ellátási szerződést köt 2017. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-éig terjedő időtartamra iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására. A fogorvosi tevékenységet személyesen dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvos látja el. 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. 

Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.