Tisztelt Közgyűlés! 

A Közgyűlés a 86/2017.(IV.27.) határozatával döntött arról, hogy a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését dr. Neumann Rita Imola házi gyermekorvos fogja ellátni. A Közgyűlés döntött arról is 87/2017.(IV.27.) határozatával, hogy a házi gyermekorvosi körzet finanszírozását kiegészíti és az ahhoz szükséges fedezetet a 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítja.

Dr. Neumann Rita Imola házi gyermekorvos már megkapta a praxisengedélyt a 4. számú házi gyermekorvosi körzetre, mely időközben jogerőre is emelkedett. A tevékenység végzésére a doktornő gazdasági társaságot alapított Érd-med Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel, melyet a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-187646 cégjegyzékszámon 2017. június 2-án bejegyzett. Miután a támogatásról szóló döntést a Közgyűlés még Dr. Neumann Rita Imola magánszemély részére állapította meg, és a doktornő a jövőben az orvosi tevékenységét az Érd-med Kft. keretében fogja végezni, szükséges a támogatásról szóló Közgyűlési döntés módosítása.

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének avállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszerérőlszóló 2/2016. (I.28.) rendelete értelmében „de minimis” támogatás formájában nyújtsa a fenti összeget a gazdasági társaság részére. A támogatás a 4. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásán felül, annak egy évig tartó kiegészítésére szolgál. Felhasználható a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére elszámolási kötelezettséggel havi 300.000,- Ft összegben.

A támogatás időtartamának lejártával a házi gyermekorvos a gazdasági társaság nevére kiállított számlával fog elszámolni. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd 2017. július 6. 

Dr. Bács István


HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről szóló 87/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tartósan betöltetlennek minősülő érdi 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását végző Érd-med Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Érd, Boróka utca 19., cégjegyzékszám.: 13-09-187646, feladatellátásért felelős személy: dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos)  részére, a körzet lecsökkent finanszírozásának kiegészítésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló 2/2016. (I.28.) rendelete alapján egy éven keresztül havi 300.000,- Ft összeg de minimis támogatást nyújt.

A támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel, elszámolási kötelezettséggel.

A de minimis támogatás forrását az önkormányzat a 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítja.” 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a „de minimis” támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.