Tisztelt Közgyűlés! 

A Közgyűlés fenti határozatával 2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus 21-éig Vincze Beátát bízta meg az Érdi Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő u. 2-8.) intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 

A vezetői megbízás törzskönyvi bejegyzési eljárása során a Magyar Államkincstár 13-TNY-6989-2/2017-668770. számon hiánypótlási végzést bocsátott ki, melyben kérte a határozatnak a megbízási idő lejárta tekintetében történő módosítását, arra való hivatkozással, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a megbízás utolsó napjának július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra kell esnie. 

Ennek megfelelően kérem a T. Közgyűléstől a határozat módosítását! 

Érd, 2017. július 6.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 182/2017. (VI.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő u. 2-8.) intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátásával 

2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus 15-éig 

Vincze Beátát 

bízza meg. 

Vincze Beáta intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. 

Vincze Beáta illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. és 8. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján a 2 fizetési/képzettségi osztály 4-es fizetési fokozat, így a fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó 239.100, - Ft, valamint 141.694,- Ft intézményvezetői pótlék, azaz mindösszesen: 380.800,- Ft.” 

Határidő: a határozat közlésére azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges