Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 103/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a Közgyűlés 216/2017. (VIII.31.) határozatához

Okirat száma: M/440743/1/2017.

Módosító okirat

A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 2016. április 28. napján kiadott, E/440743/1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 216/2017. (VIII.31.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2.   A költségvetési szerv

1.2.1.        székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

1.2.2.        telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Szövőműhely

Közösségi, szakköri helyiség

2030 Érd, Enikő utca 2.

2

Közösségi, szakköri helyiség

2030 Érd, Enikő utca 2/b.

3

Parkvárosi Közösségi Ház

2030 Érd, Gépész utca 14.

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2017. augusztus 31.

P.H.

T. Mészáros András

2. melléklet a Közgyűlés 216/2017. (VIII.31.) határozatához

Okirat száma: E/440743/1/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ

1.2.        A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

1.2.2.      telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Szövőműhely

Közösségi, szakköri helyiség

2030 Érd, Enikő utca 2.

2

Közösségi, szakköri helyiség

2030 Érd, Enikő utca 2/b.

3

Parkvárosi Közösségi Ház

2030 Érd, Gépész utca 14.

 

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.01.01.

2.2.        A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.        A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3.2.        A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.       megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.        A költségvetési szerv közfeladata: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása

4.2.        A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

932900

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3.        A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76.§-ában foglaltak szerint:

-          iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

-          a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

-          az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása

-          az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

-          a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

-          a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

-          a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

-          egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

4.4.        A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

3

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

4

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

5

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

6

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

7

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

9

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

4.5.        A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.        A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2.        A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szepes Gyula Művelődési Központ 2017. augusztus 31. napján kelt,  …………………………………………… napjától alkalmazandó M/440743/1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

 

Magyar Államkincstár