Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 101/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester


1. melléklet a Közgyűlés 217/2017. (VIII.31.) határozatához

Okirat száma: M/566995/1/2017.

Módosító okirat

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 2016. április 28. napján kiadott, E/566995/1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 217/2017. (VIII.31.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2.  A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

1.2.2. telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Zenei Könyvtár

2030 Érd, Alsó utca 27.

2

Jószomszédság Könyvtár

2030 Érd, Sárd utca 37-39.

3

Parkvárosi fiókkönyvtár

2030 Érd, Gépész utca 14.

2. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2017. augusztus 31.

P.H.

 

T. Mészáros András

 

2. melléklet a Közgyűlés 217/2017. (VIII.31.) határozatához

Okirat száma: E/566995/1/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Csuka Zoltán Városi Könyvtár

1.2.        A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

1.2.2.      telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Zenei Könyvtár

2030 Érd, Alsó utca 27.

2

Jószomszédság Könyvtár

2030 Érd, Sárd utca 37-39.

3

Parkvárosi fiókkönyvtár

2030 Érd, Gépész utca 14.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954.08.01.

2.2.        A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.        A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3.2.        A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.       megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.        A költségvetési szerv közfeladata: nyilvános könyvtári ellátás

4.2.        A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

910100

könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.        A költségvetési szerv alaptevékenysége: nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. törvény 55.§ és 65.§-ban foglaltak szerint:

 

- A gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása,

- tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

- más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása,

- könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása,

- az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása,

- a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

- az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségének segítése,

- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervezése,

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárulás az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

- szolgáltatásai könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe vevő szervezése,

- az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatának a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátásával történő biztosítása a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

4.4.        A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

083020

Könyvkiadás

6

083030

Egyéb kiadói tevékenység

7

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

4.5.        A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.        A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2.        A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2017. augusztus 31. napján kelt,  …………………………………………… napjától alkalmazandó M/566995/1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár