Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi Minaret környezetének közterület alakításáravonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

Melléklet a Közgyűlés 296/2017.(XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az érdi Minaret környezetének közterület alakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Ez a fejlesztési elem is egy későbbi nagyszabású Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás megalapozását szolgálja, annak első lépései között szerepel. A közterület alakítás a műemlék körüli tér megnyitását jelentia Hamzsabég tér és a gát irányába, irányonként egy–egy környező lakóingatlanközterületté alakításával. Ezzel olyan új kapcsolat alakul ki, mely a térhasználatot jelentősen javítja, és településképileg is új, kedvező hatást eredményez.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

-     Minaret:
24357/2 hrsz., Vt-m/M építési övezet

-     Megvásárolandó két lakóingatlan, Lke-7 építési övezet

HÉSZ módosítás szükséges!

-     Mecset utca: 24357/1 hrsz., gát: 054/1 hrsz., egyéb terület: 053 hrsz.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A műszaki megoldások a tervező által készített építési engedélyezési és kiviteli tervekben kerülnek meghatározásra.

Jelenleg a programkialakító tanulmányterv telepítési koncepciója áll rendelkezésre.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 185.000.000,- Ft:

- Programkialakító tanulmányterv: 1.5x480.000 Ft+ÁFA= bruttó 914.400 Ft
(elkészült, önkormányzati költségvetésből, 3db tervre jutó összeg fele, másik fél összeg a téglagyári kreatív központ kialakításánál szerepel)

- Építési engedélyezési és kiviteli terv:

tervezési díj 6.299.000 Ft+ÁFA=
bruttó 7.999.730 Ft

- Ingatlanvásárlás: bruttó 80.000.000 Ft

- Tervezői művezetés: bruttó 1.000.000 Ft

- Kivitelezés: bruttó 90.585.870 Ft

- Közbeszerzés: bruttó1.500.000 Ft

- Eszközbeszerzés: bruttó 2.000.000 Ft

- Egyéb költségek:
(műszaki ellenőr, organizáció, bonyolítás, tartalék) bruttó 1.000.000 Ft

A költség előzetes költségbecslés alapján került beállításra.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A megvalósításhoz szükséges építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés, indikatív árajánlat alapján bruttó 7.999.730 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A közműveket és  kiváltásukat (elektromos, távközlés, közvilágítás, csapadékvíz) felül kell vizsgálni, a tervezői ajánlat erre nem terjed ki!

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2019. III. negyedév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházás pozitív hatása a települési környezet minőségének emelkedése.