Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Betonozó utcában található 2288, 2287, 2286 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett játszótér és pihenőpark megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt.

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízza meg, a megvalósításhoz szükséges bruttó 33.539.455,- Ft összegű forrás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 297/2017. (XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Betonozó u. tervezett játszótér és pihenőpark kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése.

A helyszín az Iparos úttól nyugatra eső területek ~vízszintes szimmetriatengelyében helyezkedik el, közel a Burkoló, Búvár utcákban tervezett oktatási centrumhoz, így biztosítva viszonylag nagy terület lakóközösségének és használójának többcélú rekreációs igényeit.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Betonozó u. 47-51., 2286, 2287, 2288 hrsz.-ú ingatlanok teljes területe. Az ingatlanok övezeti besorolása: Lke-1 – kertvárosi lakóterület

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az érintett ingatlanokon a tervezett játszótér és pihenőpark területe: 3171 m2.

A lejtős terepviszonyok miatt viszonylag jelentősebb tereprendezést követően integrált játszótér, és sétautakkal feltárt pihenőpark létrehozása a cél. A terület akadálymentesítését rámpák beépítése biztosítja. A területen pihenőpadok, sakkasztal, ivókút került elhelyezésre, a játszóeszközöket mozgásukban korlátozott gyermekek is tudják használni.

A játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség bruttó 33.539.455,- Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-          előkészítő munkálatok – 1.002.411,- Ft

-          építési munkák – 13.383.895,- Ft

-          berendezések – 5.361.292,- Ft

-          növénytelepítés – 3.700.437,- Ft

-          egyéb munkák – 10.091.420,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú Polgármesteri Utasítás alapján ajánlattételi felkérést intézett az ÉKFI-hez a játszótér építésére.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: nettó 490.000,- Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. augusztus 01.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét. Az integrált játszóteret a mozgásukban korlátozottak is használhatják.