Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Képviselő utca 24796 hrsz.-ú ingatlan részterületére tervezett játszótér megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt.

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízza meg, a megvalósításhoz szükséges bruttó 13.363.024,- Ft összegű forrás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 299/2017. (XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Képviselő u. tervezett játszótér kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Képviselő u. 24796 hrsz.-ú ingatlan dél-nyugati sarkában kialakított területrész. Az ingatlan övezeti besorolása: Vt-1/l – településközpont vegyes terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az érintett ingatlanokon a tervezett játszótér és pihenőpark területe: 28x28m-es, négyzet alakú, 748m2 nagyságú területrész.

A jelenleg beépítetlen területet nyugatról a Képviselő u., délről pedig egy olyan sáv határolja, ahol a Tollnok u. az Intéző u. felé igény szerint tovább vezethető. A négyzetes terület középpontjában egy meglévő nagy cseresznyefa található, ettől északra sétaút és játszótér-rész, délre pedig parkosított rész kerül kialakításra. A tervezett játszóeszközök kisebb és nagyobb korosztályú gyermekek igényeit egyaránt kielégítik, elhelyezésre kerülnek továbbá pihenőpadok, sakkasztal, ivókút, kerékpártároló.

A játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség bruttó 13.363.024,- Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-     előkészítő munkálatok – 562.889,- Ft

-          építési munkák – 4.693.209,- Ft

-          berendezések – 4.945.172,- Ft

-          növénytelepítés – 659.854,- Ft

-          egyéb munkák – 2.501.900,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú Polgármesteri Utasítás alapján ajánlattételi felkérést intézett az ÉKFI-hez a játszótér építésére.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: nettó 480.000,- Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. augusztus 01.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét. A játszóeszközöket a kisebb és nagyobb korosztály is használhatja.