Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról szóló 241/2017. (IX.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az önkormányzat tulajdonát képező érdi 22552/42 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett közterület” megnevezésű, 5355 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant, a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervének Vt-2 (településközponti, vegyes terület) övezeti besorolására és ténylegesen betöltött funkciójára tekintettel közterületből kivonja és „kivett beépítetlen terület” megnevezéssel korlátozottan forgalomképes vagyonba sorolja át.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a fenti változásnak az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését.”

Határidő: a határozat továbbítására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester