Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2016. (VI.23.) határozatának mellékletét képező, az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester


Melléklet a Közgyűlés 231/2017. (IX.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása (2030 Érd,Tárnoki út  58-62., 10737 hrsz.)

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          Eszközbeszerzés

-          Műszaki dokumentáció

-          Engedélyes terv

-          Közbeszerzés

-          Kiviteli tervek, tervezői művezetés

-          Független műszaki ellenőr

-          Nyilvánosság

-          Informatika és telekommunikációs rendszer

-          Hatósági díjak

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája felújításának indokoltsága:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény, melynek az épület nem felel meg. Az akadálymentesség nem biztosított.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 10737 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen van. A 2016. május 1-jén hatályba lépett HÉSZ szerint az intézmény Vt-2/l besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az építészeti műleírás és a jogerős építési engedély tartalmazza.

A homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzati főfalak utólagos hőszigetelése mellett jelentős építészeti átalakítások valósulnak meg.

A felújított épületben valamennyi funkció (pl.: orvosi szoba/logopédiai szoba, tornaszoba, akadálymentesen megközelíthető mosdó stb.) biztosítottá válik, ez részben a tetőtér beépítésének köszönhetően fog megvalósulni.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Kivitelezés: 218 044 744 Ft

Eszközbeszerzés: 21 000 000 Ft

Műszaki dokumentáció: 158 7ű Ft

Engedélyes terv: 4 445 000 Ft

Közbeszerzés: 555 256 Ft

Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 4 445 000 Ft

Független műszaki ellenőr: 2 000 000 Ft

Nyilvánosság: 110 000 Ft

Informatika és telekommunikációs rendszer: 10 000 000 Ft

Hatósági díjak: ű 000 Ft

-       Költségbecslés módja: tervezői költségvetés

Összesen: 260.808.7ű,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- A VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 kódszámú pályázat terhére: 100 000 000 Ft.

- Az 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat terhére: 160 808 750 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Nyílt eljárás, Nemzeti eljárásrend

- Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

-  Önkormányzati saját ingatlan.

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

 A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Műszaki dokumentáció: 158 750 Ft

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése: 4 445 000 Ft

- Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 4 445 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművel ellátott.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2018. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.