1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása tárgyában 2015. június 1. napjától hatályos köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – 2017. február 10.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 18/2017. (I.26.) határozatához

KÖZNEVELÉSI SZERZőDÉS-MÓDOSÍTÁS

a német nemzetiségi óvodai nevelés Érd Megyei Jogú Város területén történő biztosításáról

amely létrejött

egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

adószám: 15731254-2-13

törzsszám: 731256

képviseli: T. Mészáros András polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: (2030 Érd, Alsó u. 1

adószám: 15566018-1-13

törzsszám: 566016

képviseli: Eszes Mária elnök,

a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat

a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal:

1.) Felek tényként rögzítik, hogy 2015. évben köznevelési szerződést kötöttek egymással Érd Megyei Jogú Város területén a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása céljából.

2.) Felek az 1.) pontban foglalt szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2017. (I.26.) határozata alapján az alábbi 3.2.6. ponttal egészítik ki:

 „3.2.6. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt, a törvényes képviselő kérelmére az óvodába járó gyermekek ellátását az Önkormányzat, a fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvodában, illetve az Érdi Kincses Óvodában biztosítja.”

3.) Jelen szerződésmódosítás 2017. február 1. napján lép hatályba. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Felek a jelen szerződésmódosítást együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

T. Mészáros András

Eszes Mária

polgármester

elnök