Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 66/2017. (III.23.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2018. július 1. napjától a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

1. melléklet a Közgyűlés 28/2018. (II.22.) határozatához

Okirat száma: M/668648/1/2018.

Módosító okirat

Az Érdi Kincses Óvoda Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. április 20. napján kiadott E/668648/1/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 28/2018.(II.22.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 

1. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2.         A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

 

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

 

2. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.3.         A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

 

157 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

 

66 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

 

1ű fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

 

81 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

 

88 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

 

80 fő

 

3. Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.4.         A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Edit utca 3.

22552/18

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

11934

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

3

2030 Érd, Tállya utca 3.

20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4

2030 Érd, Fácán köz 33.

18223/8

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5

2030 Érd, Holló utca 3.

17681

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

6

2030 Érd, Felső utca 51.

22789

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7

2030 Érd, Fő utca 12.

23749

23748

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

Jelen módosító okiratot 2018. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2018. február 22.

P.H.

T. Mészáros András

2. melléklet a Közgyűlés 28/2018. (II.22.) határozatához

 

Okirat száma: E/668648/1/2018.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Érdi Kincses Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.2.         A költségvetési szerv

1.2.1.       megnevezése: Érdi Kincses Óvoda

1.3.         A költségvetési szerv

1.3.1.       székhelye: 2030 Érd, Edit utca 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.2.         A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.01.01.

2.3.         A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.1.       megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.3.2.       székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

2.4.         A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Érd Megyei Jogú Város 1. sz. Óvoda

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érd Megyei Jogú Város 4. sz. Óvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

3

Érd Megyei Jogú Város 8. sz. Óvoda

2030 Érd, Felső utca 51.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.2.         A költségvetési szerv irányító szervének

3.2.1.       megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

3.2.2.       székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3.3.         A költségvetési szerv fenntartójának

3.3.1.        megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.3.2.       székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.2.         A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás

4.3.         A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

4.4.         A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

4.5.         A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.6.         A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.2.         A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és menti fel.  Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.3.         A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.2.         A köznevelési intézmény

6.2.1.       típusa: óvoda

6.2.2.       alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik.A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

6.3.         A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

 

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

6.4.         A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

 

157 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

 

66 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

 

1ű fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

 

81 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

 

88 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

 

80 fő

6.5.         A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Edit utca 3.

22552/18

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

11934

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

3

2030 Érd, Tállya utca 3.

20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4

2030 Érd, Fácán köz 33.

18223/8

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5

2030 Érd, Holló utca 3.

17681

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

6

2030 Érd, Felső utca 51.

22789

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7

2030 Érd, Fő utca 12.

23749

23748

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Érdi Kincses Óvoda 2018. február 22. napján kelt,…………………………………………………………napjától alkalmazandó M/668648/1/2018. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár