Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról szóló 161/2018. (VI.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: xxx, lakóhely: xxx) ügyvezetői megbízását visszahívással megszünteti 2018. augusztus 6. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2018. augusztus 6. napi hatállyal megszünteti.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.”

Határidő: határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a Közgyűlés 165/2018. (VIII.6.) határozatához

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13;képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39-41.) egyedüli tagja (Alapítója) – Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető visszahívása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint: 

3/2018. (VIII.6.) sz. alapítói határozat 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító – közgyűlése által hozott 165/2018. (VIII.6.) számú határozatában foglaltakkal összhangban – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (1) c) pontja és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: xxx, lakóhely: xxx) ügyvezetői megbízását – munkáját megköszönve – visszahívással megszünteti 2018. augusztus 6. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan a Szántó Erzsébet Gizella ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2018. augusztus 6. napi hatállyal megszünteti.

Alapító elhatározza a társasági szerződés 12. és 14. pontjainak fentieknek megfelelő módosítását. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2018. augusztus 6.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

 

Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (KASZ: 36067321) a jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. augusztus 6. napján ellenjegyzem: