Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

Határidő: a pályázati felhívás közlésére – 2018. október 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 184/2018. (IX.27.) határozatához

 ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT

2018.

I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 184/2018.(IX.27.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:

·        A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület használatbavételére.

·        Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

·        A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

·        A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

1.       A pályázatot 2018. október 26-áig kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.).(Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.)

2.       A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve kell összeállítani és benyújtani.

3.       A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

·        A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

· nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),

· teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva,

· jogerős építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,

· fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.

· A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, a Köznevelési és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a Városi Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

VI. PÁLYAMűVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

1.       A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

·        az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,

·        az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,

·        a létesítmény építészeti formálása,

·        a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

2.       A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki. 

3.       A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg azÉrdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és díszoklevelet vehetnek át.

VII. A PÁLYAMűVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a Városi Főépítésznél.

Érd, 2018. szeptember 27. 

A pályázati kiírás és nevezési lap 2018. október 1-jétől beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.

További felvilágosítással Korsós Monika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.