Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő: 15 nap a pályázat kiírás közzétételére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 186/2018. (IX.27.) számú határozatához

 

Pályázati felhívás iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátására

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az  Érd közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Ellátandó feladatkör: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM rendelet 2. melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti. 

A feladat ellátásának helye: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra. 

A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: A feladat-ellátás időtartama alatt az orvosi szobát, valamint a 26/19978. (IX.3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja. 

Pályázati feltételek: 

-          orvostudományi egyetemi végzettség;

-          az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.( IX.3.) NM rendelet 3.§-ában előírt szakképesítések valamelyike;

-          egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában való szereplés;

-          büntetlen előélet;

-          cselekvőképesség;

-          magyar állampolgárság;

-          egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság;

-          Magyar Orvosi Kamarai tagság. 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

-          iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;

-          egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;

-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;

-          szakmai önéletrajz;

-   nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok  vállalkozási formában történő ellátásáról;

-           Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;

-          érvényes működési nyilvántartási igazolvány;

-          szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;

-    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik;

-          nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban felüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul;

-          a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga 

A pályázat benyújtásának határideje: Érd Megyei Jogú Város honlapján (www.erd.hu ) történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő  első Közgyűlési ülés. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság  hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg. 

A jogviszony kezdete: Az iskolaorvosi tevékenység az elbírálást és a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állását követően azonnal megkezdhető. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Vezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.oali.hu

- www.erd.hu

- Érdi Újság