1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság alapító okiratának IV./1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. A társaság közhasznú tevékenysége:

 

A társaság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 34. §-a értelmében közhasznú szervezet.

 

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  1. média szolgáltatásain keresztül továbbítja a város és környékének lakossága felé a település életének fontosabb eseményeit, kulturális örökségét,
  2. Kulturális műsorai révén elősegíti a lakosság nevelését, oktatását,
  3. Ellátja a városi kulturális események szervezését.

 

Ezen közhasznú tevékenységeket a Társaság az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 3/A. §, és a a Civil tv. 2. § 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül költséghatékony szervezeti felépítésben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kulturális szolgáltatás nyújtása, előadó-művészeti szervezet támogatása és a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladataihoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja elő.

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból Egyedüli Tagján kívül más is részesülhet, a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

 2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                              polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

                                                                                                                       Simó Károly

                                                                                                                      alpolgármester