A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §(13) bekezdésealapján - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat ellátása céljára -az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Érd, Duna u. 84. szám alatt lévő, 21003 hrsz-ú, 641 m² területen lévő, 110 m² nagyságú épületben a körzeti megbízotti iroda által nem használt 90 m2 nagyságú ingatlanrészta Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma utca 7.) részére határozatlan időre, visszavonásig ingyenes használatba adom. A közüzemi díjak megfizetését az Önkormányzat vállalja.

A Szociális Gondozó Központ a helyiségeket kizárólag a felajánlott adományok raktározására használhatja, továbbá a hasznosítás ideje alatt köteles a helyiségek karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.

 

Határidő:        a szerződés megkötésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. április17.

 

________________________

                                                                                               Dr. Csőzik László

                                                                                                  polgármester

 

INDOKOLÁS

                                 

a Szociális Gondozó Központ részére térítésmentes ingatlanrész biztosításrólszóló polgármesteri döntéshez

 

 

A Szociális Gondozó Központ szakmai vezetője, (intézményvezető-helyettese), Gecse-Simon Orsolya azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a tartós élelmiszerek raktározása céljából bizosítsunk helyiséget az intézményük számára. Ezeket a tartós élelmiszereket adományozóktól kapják és továbbítják a város krízishelyzetben lévő lakosai részére. Az ellátás hatékony megszervezése érdekében szükséges a Topoly utcai idősellátó közelében raktár biztosítása.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az Érd, Duna u. 84. szám alatt lévő, 21003 hrsz-ú, 641 m² területen lévő, több helyiségből álló, 110 m² nagyságú épület.Az épületben 20 m² területet az érdi rendőrkapitányság körzeti megbízotti irodaként használ. A többi helyiséget lehetőség van közérdekű célra térítésmentesen használatbaadni.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontörvény) 11. §(13) bekezdése szerint, a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

A fentiekben kérelmezett használat összhangban van a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített szociális szolgáltatások és ellátások helyben ellátandó közfeladatokkal.

A Vagyontörvény 11 §. (17) bekezdés b) pontja értelmében mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.

Különösen a mai rendkívüli helyzetben közös érdekünk a városunkban az adományok begyűjtése, raktározása és kiosztása, ezért indokolt a Duna utca 84. szám alatti szabadon lévőhelyiségeket ingyenes használatba adni a Szociális Gondozó Központ részére visszavonásig. A helyiségeket az intézmény kizárólag adományok raktározására használhatja.

 

Érd, 2020. április17.

 

Dr. Csőzik László

polgármester