A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásárólszóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. §-a alapján a Magyar Államtól, mint tulajdonostól, illetve a nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt. székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.,), mint megbízó helyett és nevében megbízottként eljáró, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságtól, (a továbbiakban: NIF Zrt.; székhely: 1134 Budapest, Váci u. 45.)ingyenesen, könyv szerinti értéken elfogadja, tulajdonba veszi

 

  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29.§. (4b) bekezdésében foglaltakra tekintettela Magyar Állam tulajdonában álló, a jelen polgármesteri határozat I/A. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat(a továbbiakban: Ingatlanok),valamint az Ingatlanokon létrehozott, a II. sz. mellékletben részletezett helyi közúti fejlesztéseket,

 

  • továbbá aKkt. 29.§. (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettelaz Önkormányzat tulajdonában álló, a jelen polgármesteri határozat I/B. számú mellékletében felsorolt ingatlanokon létesített helyi közúti fejlesztéseket.

 

  • Az I/A. számú és a II. számú mellékletben szereplő vagyoni kör összesen 55.788.139 forint – azaz ötvenötmillió-hétszáznyolcvannyolcezer-százharminckilenc forint – a NIF Zrt. könyveiből kikerül, és az Önkormányzat könyveibe bevezetésre kerül.

 

Határidő:        a megállapodás megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. április 29.

 

________________________

                                                                                               Dr. Csőzik László

                        polgármester

 

 

INDOKOLÁS

ingyenes vagyonátadási megállapodást és elszámolási kimutatást jóváhagyó polgármesteri döntéshez

 

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.székhely: 1133 Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 56.,), mint megbízó helyett és nevében megbízottként eljáró, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.; székhely: 1134 Budapest XIII. kerület, Váci út 45.),vagyonátadási megállapodás tervezetet küldött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, mely az alábbiakat tartalmazza:

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (1) bekezdése értelmében a NIF Zrt. az országos közutak építtetőjének minősül a Kkt.-ban meghatározott körben. A Kkt. 29. § (1b) bekezdés szerint a NIF Zrt. a helyi közút építtetőjeként is eljárhat.

 

A Kkt. 29. § (1a) bekezdése értelmében a NIF Zrt. – a Kkt. 29. § (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint –a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével – az állam javára és nevében jár el.

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban:Vtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a NIF Zrt. által megvásárolt vagy megszerzett ingatlanok és létrehozott eszközök felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – törvény vagy miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában - tulajdonosi joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja.

 

A Kkt. 29. § (4b) bekezdése szerint ha a NIF Zrt. helyi közút építése során lát el építtetői feladatokat a magyar állam tulajdonában álló ingatlanokon, a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közutak, és az azokon létrehozott, vagy megszerzett és azokkal egyébként egybeépített eszközök, továbbá az ezeket magukban foglaló, a magyar állam tulajdonában álló egyes ingatlanok tulajdonjogát a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezést követően a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló - ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre is alkalmas - megállapodással ingyenesen, könyv szerinti értéken köteles átadni az érintett helyi önkormányzat részére, amely köteles azokat átvenni.

 

A Kkt. 29. § (4b) bekezdésének értelmében a forgalomba helyezést követően a tulajdonosi joggyakorló jogosult eljárni a magyar állam tulajdonában álló ingatlanok és az építtető által létre hozott vagyonelemek átadása vonatkozásában. Az MNV Zrt. a 2018. szeptember 21. napján létrejött SZT120188 és 4500012651 számú megbízási szerződésbenmegbízta és meghatalmazta a NIF Zrt.-t, hogy helyette és nevében a Kkt. 29. § (4b) bekezdése szerinti megállapodást megkösse, az MNV Zrt.-t ezen megállapodás aláírásakor képviselje, helyette és nevében eljárjon.

 

Ha a NIF Zrt. helyi közút építése során lát el építtetői feladatokat a helyi önkormányzati tulajdonbanálló ingatlanokon, a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közutak, és az azokon létrehozott, vagy megszerzett és azokkal egyébként egybeépített egyéb eszközök az ingatlantulajdonos helyi önkormányzat tulajdonaként jönnek létre. A NIF Zrt. a jelen bekezdés szerinti eszközöket a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezést követően, ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át a helyi önkormányzat részére. A Kkt. 29. § (4a) bekezdés szerinti átadások tekintetében a NIF Zrt., nem mint megbízott, hanem a Kkt. felhatalmazása alapján a saját nevében jár el és jogosult a vagyonátadás teljesítésére.

 

A megkötendő megállapodás célja az, hogy:

 

-     a Magyar Állam tulajdonában álló, a jelen polgármesteri határozat I/A. számú mellékletében felsorolt ingatlanok(a továbbiakban: ingatlanok)valamint az ingatlanokon létrehozott, a II. sz. mellékletben részletezett helyi közúti fejlesztések,

-       a Kkt. 29.§. (4b) bekezdése alapján ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek.

 

-       továbbá cél az is, hogy az Önkormányzattulajdonában álló, a jelen polgármesteri határozat I/B. számú mellékletében felsorolt ingatlanokon létesített helyi közúti fejlesztések a Kkt. 29.§. (4a) bekezdése alapján ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek.

 

A tájékoztató levél értelmében az „M7 autópálya – Iparos út csomópont átépítése, Érd (0718)” elnevezésű projekt (projektkód: A007.09) a II. számú melléklet szerint összesen 50.071.834 forint –azaz ötvenmillió-hetvenegyezer-nyolcszázharmincnégy forint – összegű beruházási értéken valósult meg, míg az I/A. mellékletben szeplő ingatlanok könyv szerinti értéke összesen 5.716.305, azaz ötmillió-hétszáztizenhatezer-háromszázöt forint.

 

A jelen megállapodás alapján az I/A. számú és a II. számú mellékletben szereplő vagyoni kör könyv szerinti értéken az Önkormányzat tulajdonába kerül, a NIF Zrt. könyveiből kikerül, és az Önkormányzat könyveibe bevezetésre kerül.

 

 

Érd, 2020. április 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester