A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartói jogkörben eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ által biztosított:

 

 • Idősek Bentlakásos Otthona,
 • idősek nappali ellátása;
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
 • házi segítségnyújtás;
 • étkeztetés;
 • Hajléktalanok Nappali Melegedője;
 • Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely;
 • Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ;
 • Fejlesztő Foglalkoztatás és a
 • Támogató Szolgálat szociális szolgáltatások módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját jóváhagyom.

 

2. A jelen szakmai programok elfogadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 41/2017. (XI. 22.) SZEB határozatával jóváhagyott:

 

 • Idősek Bentlakásos Otthona;
 • idősek Nappali ellátása;
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • házi segítségnyújtás,
 • étkeztetés,
 • Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely, valamint
 • Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ és
 • fejlesztő foglalkoztatás,

 

az 59/2018. (XI. 21.)SZEB határozattal jóváhagyott Nappali Melegedő és a 6/2018. (II. 14.) SZEB határozattal jóváhagyott Támogató Szolgálat szakmai programjai hatályukat vesztik.

 

Határidő:            a határozat továbbítására – 30 nap.

Felelős:               dr. Csőzik László polgármester.

 

Érd, 2020. március 30.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

 

 

a Szociális Gondozó Központ szervezeti egységei szakmai programjának módosításáról szóló polgármesteri döntéshez

 

2019-ben a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya átfogó ellenőrzést végzett az Érdi Szociális Gondozó Központ alábbi szervezeti egységei tekintetében:

 

 • Idősek Bentlakásos Otthona, Idősek Nappali ellátása, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, étkeztetés;
 • Hajléktalanok nappali melegedője, Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely;
 • Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ, Fejlesztő Foglalkoztatás;
 • Támogató Szolgálat.

 

Az ellenőrzés eredményeként a Kormányhivatal javaslatot tett a fenti tagintézmények szakmai programjainak és mellékleteinek átdolgozására mind a szakmai programok, mind az azok mellékletét képező házirendek vagy megállapodások tartalmi hiányosságai miatt.

 

A Szociális Gondozó Központ intézményvezetője az ellenőrzés alá vont szolgáltatások mindegyikének a szakmai programját és az azokhoz kapcsolódó mellékleteket felülvizsgálta, kiegészítette és a szükséges módosításokat átvezette. Az elkészített szakmai programok és mellékletek a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazzák.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján az érdekképviseleti fórum előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. Az érdekképviseleti fórum véleménye az indokolás mellékletét képezi.

 

 

Érd, 2020. március 30.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester