A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az érdi 11. számú háziorvosi körzet helyettesítését a Szép és Ép Fog Kft. (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.; cégjegyzékszám: 13-09-150823; adószám: 23553255-1-13, képviseli: dr. Jenei András ügyvezető) útján látja el.

 

Felkérem a Szép és Ép Fog Kft. ügyvezetőjét – az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében – a szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek kezdeményezésére történő szerződésmódosítást is.

 

 

Határidő:         azonnal

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. november 6.

 

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

INDOKOLÁS

                                 

 az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

A Közgyűlés a 104/2019. (IV.25.) határozatával öt évre szóló feladat-ellátási szerződés megkötésére került sor a Szép és Ép Fog Kft-vel az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi  feladatainak ellátására.

A Szép és Ép Fog Kft. ügyvezetője bejelentette, hogy dr. Darvas Julianna - nyugdíjba vonulása okán -befejezi a fogorvosi tevékenységét október 31-én és a praxisát értékesíti.

 

A praxis értékesítésére került dr. Deák Tamás fogorvos részére, aki a tevékenységét ugyancsak a Szép és Ép Fog Kft. keretében mint alkalmazott fogja végezni, amennyiben a praxisjogot megszerzi a Közgyűlés 121/2020. (IX. 24.) határozata alapján. Az előszerződés megkötésre került 2020. október 31-ei hatállyal.

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 3. § (2) bekezdése szerint a praxisengedély kiadása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik.

 

Dr. Deák Tamás a praxisengedély kiadására vonatkozó kérelmet az engedélyező szerv részére benyújtotta, ami a mai napig nem került kiadásra, ezért a 11. számú vegyes fogorvosi körzet 2020. november 1. napjától betöltetlen.

 

A fogorvosi alapellátási feladatok ellátásáról az önkormányzatnak folyamatosan gondoskodni kell, ezért dr. Deák Tamás praxisengedélyének megszerzéséig helyettesítő orvos bevonásával kerülne sor a körzet betegeinek ellátására. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetője úgy nyilatkozott, hogy a feladat ellátását nem tudja átvenni, mivel a vonatkozó jogszabály szerinti személyi és tárgyi minimumfeltételek nem biztosíthatóak.

 

A Szép és Ép Fog Kft. ügyvezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy mivel a személyi és tárgyi feltételek az Érd Budai út 3. fszt. 2. szám alatti rendelőben rendelkezésre állnak, vállalja a 11. vegyes fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátását.

 

Ennek megfelelően a folyamatos ellátás biztosítása érdekében indokolt, hogy a helyettesítési feladatok ellátására a Szép és Ép Fog Kft-vel kerüljön megkötésre a megbízási szerződés.

 

A helyettesítési feladatokat személyesen dr. Deák Tamás végezné, aki rendelkezik mindazon személyi feltételekkel, amelyek a feladat ellátásához szükségesek.

 

Dr. Deák Tamás  rendelési ideje, és a helyettesítés rendje a megbízási szerződésben kerül rögzítésre.

 

 

Érd, 2020. november 6.

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester