1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetője dr. Boldog Anna ügyvezetői megbízatásának megszűnésének időpontját 2020. június 30. napjáról 2020. augusztus 31. napjára módosítja. Ezzel párhuzamosan az Alapító az ügyvezetővel 2018. július 9. napján megkötött megbízási szerződés megszűnésének időpontját is 2020. augusztus 31. napjára módosítja.

 

2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1 pontját az alábbiakra módosítja:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: dr. Boldog Anna

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnése: 2020. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban, térítésmentesen látja el.

 

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

 

4. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

1. melléklet a 67/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (VI. 29.) alapítói határozat

 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője dr. Boldog Anna (anyja születési neve:; lakóhelye:) ügyvezetői megbízatásának megszűnésének időpontját 2020. június 30. napjáról 2020. augusztus 31. napjára módosítja.

 

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Születése helye és ideje:

Adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnése: 2020. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban, térítésmentesen látja el.

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. június 29.

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. június 29. napján ellenjegyzem: