Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 

2021. május 24-től 2026. május 23-áig

 

Somogyi Tamást

bízza meg.

 

A Közgyűlés Somogyi Tamás illetményét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel, az F fizetési osztály 8. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. melléklete alapján fizetési osztályhoz, fokozathoz tartozó garantált illetmény: 154.330 forint.

 

Garantált bérminimumra kiegészítés: 64.670 forint.

 

Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 381.000 forint.

 

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék) a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000 forint.

 

Illetmény mindösszesen: havi 700 ezer forint.

 

 

Határidő:         továbbításra a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester