1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az OTP Bankkal folyószámlahitel-szerződést köt.

 

  1. A hitel futamideje 2023. január 2-ától határozatlan ideig tart (éves felülvizsgálat mellett, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az Önkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül felmondhatja). A rendelkezésre tartott hitelkeret legfeljebb 1.800.000.000 forint.

 

  1. A Közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

 

  1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

  1. A Közgyűlés a jelen jogügyletet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (3) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerinti naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti, megkötéséhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására. A megkötendő hitelszerződés – a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint – olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely alapján az Önkormányzatnak a szerződés időtartama alatt a tárgyévek december 31. napján nem lehet fennálló tőketartozása.

 

 

Határidő:         2022. december 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester