4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Fenyőházi-Nagy Andrea elnyert egy szép megbízatást Nógrád Vármegyében, ahonnan származik, így ő közös megegyezéssel távozik az ügyvezető igazgatói pozícióból. Szeretettel köszöntöm Mészáros László Antal urat, aki érdi lakos, sportszerető ember, kézilabdázott és kosárlabdázott is. Azt kell, hogy mondjam a pályájáról, hogy világéletében cégvezető volt, ráadásul szigorúan ellenőrzött állami vállalatoknál látott el ilyen megbízatásokat és annyiban még erősebben kötődik a sporthoz, hogy a felesége a kosárlabda válogatott egyik edzője. Egyeztetett a Kft. munkatársaival, a vezetőedzővel és úgy néz ki, hogy kooperáltan, harmonikusan tudnak együtt dolgozni. Azt javaslom, hogy adjuk meg az esélyt és támogassuk Mészáros László Antal urat az ügyvezetésben. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogainak gyakorlója –, a társaság ügyvezetőjének Mészáros László Antalt (anyja születési neve:  születése helye és ideje:  lakcíme: ) választja meg 2023. július 01. napjától  határozatlan időtartamra.  Az ügyvezető a feladatát 500.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, megbízási jogviszony keretében látja el.

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 11.1. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: Mészáros László Antal

anyja neve: 

lakcíme: 

születési helye és ideje: 

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 01.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

 1. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja, és elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.
 2. Az alapítói határozat jelen döntés mellékletét képezi.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …/2023. (VI.28.) határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) kézhez vette a Társaság ügyvezetőjének, Fenyőházi Nagy Andreának (anyja neve: , születési, helye és ideje: , lakcím: ) ügyvezetői tisztségéről történő lemondó nyilatkozatát.

Alapító az ügyvezetői lemondásra és a …./2023. (VI.28.) közgyűlési határozatra tekintettel az alábbi határozatot hozza:

…/2023. (VI.28.) alapítói határozat

 1. Alapító jelen határozattal tudomásul veszi Fenyőházi Nagy Andrea (anyja neve:  születési, helye és ideje: lakcím: ) ügyvezetői tisztségéről való lemondását, egyben Mészáros László Antalt (anyja születési neve:  születése helye és ideje: ; lakcíme: ) 2023. július 01. napjától határozatlan időtartamra, a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjévé megválasztja.

Az ügyvezető a feladatát 500.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében megbízási jogviszonyban látja el.

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 11.1. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: Mészáros László Antal

anyja neve: 

lakcíme: 

születési helye és ideje: 

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 01.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

 1. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Az Alapító elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.
 2. Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2023. június 28.

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2023. június 28.

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

213/2023. (VI. 28.) határozata

 

az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogainak gyakorlója –, a társaság ügyvezetőjének Mészáros László Antalt (anyja születési neve:  születése helye és ideje: ; lakcíme:) választja meg 2023. július 01. napjától határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a feladatát 500.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, megbízási jogviszony keretében látja el.

 

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 11.1. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Mészáros László Antal

anyja neve: 

lakcíme: 

születési helye és ideje: 

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 01.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

 

 1. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja, és elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.

 

 1. Az alapítói határozat jelen döntés mellékletét képezi.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 213/2023. (VI.28.) határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) kézhez vette a Társaság ügyvezetőjének, Fenyőházi Nagy Andreának (anyja neve: , születési, helye és ideje: , lakcím: ) ügyvezetői tisztségéről történő lemondó nyilatkozatát.

 

Alapító az ügyvezetői lemondásra és a 213/2023. (VI.28.) közgyűlési határozatra tekintettel az alábbi határozatot hozza:

 

1/2023. (VI.28.) alapítói határozat

 

 

 1. Alapító jelen határozattal tudomásul veszi Fenyőházi Nagy Andrea (anyja neve: , születési, helye és ideje: , lakcím: ) ügyvezetői tisztségéről való lemondását, egyben Mészáros László Antalt (anyja születési neve: ; születése helye és ideje: ; lakcíme: ) 2023. július 01. napjától határozatlan időtartamra, a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjévé megválasztja.

Az ügyvezető a feladatát 500.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében megbízási jogviszonyban látja el.

 

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 11.1. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Mészáros László Antal

anyja neve: 

lakcíme: 

születési helye és ideje: T

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 01.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

 

 1. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Az Alapító elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.

 

 1. Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2023. június 28.

 

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2023. június 28.

 

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Gratulálunk ügyvezető úr! Eredményes munkát kívánunk a Kft. élén.