6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Sürgős előterjesztés: A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Wolf Katalin a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetője írásban benyújtotta felmondását, így gondoskodni szükséges az átmenti időszakra vonatkozó intézményvezetői megbízásról és az igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról. Az átmenti időszakra vonatkozó intézményvezetői pozíció betöltésére Vermes Zoltánt javaslom, az önéletrajz megtalálható az anyagban.

 

Simó Károly képviselő: Nem láttam Wolf Katalin felmondó nyilatkozatát.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem jelölt meg indokot. Sajnálom, nagyon értékes munkatárs volt.

 

Dr. Bács István képviselő: Vermes Zoltánnak találtam egy másik önéletrajzát, mely szerint 1964. január 5-én született Budapesten, a középiskola elvégzése után a Budapesti Tanítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait, az ELTE-n végzett bölcsészként, 2 gyereke van, 1999. óta lakik Kőbányán. Szó szerint idézem: „Figyelem a kerület politikai életét. A nagy pártok kötélhúzása, politikai iszapbirkózása elkeserít, ezért örültem, amikor felbukkant egy új lehetőség, az LMP. Magaménak érzem a párt környezetvédelem iránti elkötelezettségét és a közélet megtisztítását célzó programját. Ha Ön is szeretne változtatni és szívén viseli a környezete sorsát, szavazzon az LMP-re.” Ugyanarról a Vermes Zoltánról van szó?

 

Vermes Zoltán: Ez nem az én önéletrajzom, ez egy gyakori név.

 

Dr. Bács István képviselő: Tehát az interneten található Vermes Zoltán nem ugyanaz a Vermes Zoltán. Hozzáteszem, hogy arra, hogy a vendégeknek milyen módon adunk szót, arra van SZMSZ, másrészt pedig, ha a vendégek hozzászólnak, több tiszteletet várnék el a képviselők irányába, továbbá polgármester úrnak tettem fel a kérdést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az SZMSZ-re vonatkozó felvetés jogos, másrészt úgy gondolom, hogy a válasz nem volt tiszteletlen, továbbá magam is kíváncsi voltam a válaszra, mert én sem tudtam. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem titkos szavazással az I. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 1. július 3. napjától 2023. október 31. napjáig

 Vermes Zoltánt

bízza meg.

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 672 400 forint összegben állapítja meg.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. július 3.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

221/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 

2023. július 3. napjától 2023. október 31. napjáig

 

 Vermes Zoltánt

bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 672 400 forint összegben állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. július 3.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …../2023. (VI.28.) határozatához

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a

Szepes Gyula Művelődési Központ

 igazgató

munkakörének betöltésére

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

A betöltendő munkakör: igazgató

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2023. november 1-jétől 2028. október 31-éig.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető munkaviszonyának befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem biztosítja.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
 • a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
 • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
 • öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
 • a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;

Munkabér és juttatások: a munkabér és egyéb juttatások megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak szerint, a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok, igazolások egyszerű másolata;
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység bemutatásával;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás egyszerű másolata;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, illetve annak bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, egy nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Mayer Péter, a Humán- szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője részére a mayer.peter@erd.hu e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni: művelődési központ intézményvezetői pályázat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Krisztina közművelődési ügyintéző nyújt a +36 23 522 349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság állásfoglalásának ismeretében, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

 • erd.hu honlapon: 2023. augusztus 4.
 • https://www.szepesmk.hu/ honlapon: 2023. augusztus 4.

A munkakör betöltésére vonatkozó további információk: Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó 208–211. § rendelkezései irányadók. A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

222/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

           

Melléklet a Közgyűlés 222/2023. (VI.28.) határozatához

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a

 

Szepes Gyula Művelődési Központ

 igazgató

munkakörének betöltésére

 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

 

A betöltendő munkakör: igazgató

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2023. november 1-jétől 2028. október 31-éig.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető munkaviszonyának befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem biztosítja.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
 • a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
 • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
 • öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
 • a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;

 

Munkabér és juttatások: a munkabér és egyéb juttatások megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak szerint, a felek megegyezése alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok, igazolások egyszerű másolata;
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység bemutatásával;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás egyszerű másolata;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, illetve annak bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, egy nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Mayer Péter, a Humán- szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője részére a mayer.peter@erd.hu e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni: művelődési központ intézményvezetői pályázat.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Krisztina közművelődési ügyintéző nyújt a +36 23 522 349 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.

 

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság állásfoglalásának ismeretében, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozza meg.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

 • erd.hu honlapon: 2023. augusztus 4.
 • https://www.szepesmk.hu/ honlapon: 2023. augusztus 4.

 

A munkakör betöltésére vonatkozó további információk: Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó 208–211. § rendelkezései irányadók. A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre:

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Lengyel Péter, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • T. Mészáros András, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője,
 • a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője,
 • a Szepes Gyula Művelődési Központ üzemi tanácsának képviselője.

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

223/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére benyújtott pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Lengyel Péter, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • T. Mészáros András, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője,
 • a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője,
 • a Szepes Gyula Művelődési Központ üzemi tanácsának képviselője.

 

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester