9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbeadott ingó és ingatlan vagyontárgyak bérleti díjának felülvizsgálata

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 

Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. Strukturális átalakításra is sor kerül, tehát a Városfejlesztési Kft. székházába átkerül a Diósdi útról az ÉTH ügyfélszolgálati irodája, valamint a régi bérleti díjakat a kor előrehaladtával, illetve az inflációs környezettel rendezni kellett.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Felteszem szavazásra a I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

,,1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. május 3. napján 17 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű bérbeadására megkötött szerződésben a bérleti díjat 2023. július 1. napjától 3.750.000,- Ft + ÁFA / hó összegre felemeli.

2.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az Érd belterület, 17946/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Érd, Sas u. 2. sz. alatt fekvő, 5.648 m2 alapterületű, kivett üzem megjelölésű ingatlan tárgyában 2013. április 1. napján megkötött szerződésben a bérleti díjat 2023. július 1. napjától 1.150.000,- Ft + ÁFA / hó összegre felemeli.

3.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az érdi regionális iszaptelep és zöldhulladék feldolgozó érdi 0110/103, 0111/5 és 0111/6 helyrajzi számú ingatlanait és eszközeit üzemeltetés céljából a Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbe adja, és a bérleti díjat 2023. július 1. napjától 1.260.000,- Ft + ÁFA / hó összegben határozza meg.

4.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1-3. pontjaiban foglalt szerződések aláírásáról.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

226/2023. (VI. 28.) határozata

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbeadott ingó és ingatlan vagyontárgyak bérleti díjának felülvizsgálatáról

 

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. május 3. napján 17 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű bérbeadására megkötött szerződésben a bérleti díjat 2023. július 1. napjától 3.750.000,- Ft + ÁFA / hó összegre felemeli.

 

2.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az Érd belterület, 17946/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Érd, Sas u. 2. sz. alatt fekvő, 5.648 m2 alapterületű, kivett üzem megjelölésű ingatlan tárgyában 2013. április 1. napján megkötött szerződésben a bérleti díjat 2023. július 1. napjától 1.150.000,- Ft + ÁFA / hó összegre felemeli.

 

3.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az érdi regionális iszaptelep és zöldhulladék feldolgozó érdi 0110/103, 0111/5 és 0111/6 helyrajzi számú ingatlanait és eszközeit üzemeltetés céljából a Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbe adja, és a bérleti díjat 2023. július 1. napjától 1.260.000,- Ft + ÁFA / hó összegben határozza meg.

 

4.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1-3. pontjaiban foglalt szerződések aláírásáról.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 18987 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, üzlet rendeltetésű, 1049 m2 területű, természetben 2030 Érd, Alispán utca 2. szám alatti ingatlan határozatlan időtartamra szóló, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról dönt.

Az ingatlan bérleti díját 904.000,- Ft/hó összegben határozza meg azzal, hogy az Érdi Városgazda saját hatáskörben évente a bérleti díj összegét az éves szakinflációs ráta mértékével jogosult emelni.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – minősített többséggel – 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

227/2023. (VI. 28.) határozata

 

az Érd, Alispán utca 2. szám alatti ingatlannak az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében – az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 18987 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, üzlet rendeltetésű, 1049 m2 területű, természetben 2030 Érd, Alispán utca 2. szám alatti ingatlan határozatlan időtartamra szóló, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról dönt.

Az ingatlan bérleti díját 904.000,- Ft/hó összegben határozza meg azzal, hogy az Érdi Városgazda saját hatáskörben évente a bérleti díj összegét az éves szakinflációs ráta mértékével jogosult emelni.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatban foglalt szerződés aláírásáról.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen