1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadta a határozati javaslatokat.


Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke: A Sport Bizottság is elfogadta mindkét határozati javaslatot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A múltkori Közgyűlésen nem volt vita, ha most sincs hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk róla. Felteszem szavazásra az üzleti terv elfogadását.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő:        továbbításra – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

243/2023. (VII. 31.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Határidő:        továbbításra – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a szponzorációs szerződésről szóló határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződést megköti.

A Közgyűlés a Társaság 2023. második féléves működéséhez 143.750.000 forint szponzorációs díjat biztosít, amelynek fedezete a 2023. évi költségvetési rendelet Céltartalék jogcímen 110.010.000 forint összegben rendelkezésre áll, további 33.740.000 forint az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése tervezésekor az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. évi üzleti tervében szereplő, 2024. évi időszakot érintő szponzorációs igénynek megfelelő fedezetet – amennyiben a pénzügyi lehetőségek azt lehetővé teszik – a közgyűlés biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

Melléklet a Közgyűlés …../2023. (VII.31.) határozatához

Szponzori szerződés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; bankszámlaszáma: 11784009-15731254; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint szponzor (a továbbiakban: Szponzor),

másrészről az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; adószáma: 14998177-2-13.; cégjegyzékszáma: 13-09-133410; statisztikai számjele: 14998177-9319-113-13; képviselője: Mészáros László Antal ügyvezető) mint szponzorált (a továbbiakban: Szponzorált; együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel.

 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a …/2023. (VII.31.) önkormányzati határozatában kapott felhatalmazás alapján az Érdi Sport Kft. NB I/B osztályú női kézilabda csapatának 2023–24. évi bajnoki szezonban történő szereplését szponzorálja.

Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. július 1. napjától rendelik alkalmazni a felek, azzal, hogy hatálya 2023. december 31. napjáig szól.

A szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés tárgya olyan közös közérdekű cél megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása, melynek célja Érd város kézilabdacsapata jó szereplésének elősegítése és ezáltal az érdi ifjúság és lakosság sport iránti fogékonyságának, érdeklődésének felkeltése, erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése, mint közösségi összetartó erő fokozása, amelyek egyúttal hozzájárulnak a Szponzorált és a Szponzor jó hírneve fenntartásához.

 1. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Szponzorált kötelezettségei

Szponzorált a Szponzor által rendelkezésre bocsátott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címerének és az Érd névnek a megjelenését a szerződés hatálya alatt a következő módokon biztosítja:

 1. a sportcsarnok elnevezésének használata (ÉRD Aréna) minden hazai NB I/B-s mérkőzésen, minden hazai utánpótlás mérkőzésen.
 2. a csapat elnevezésének a támogató által kívánt használata (ÉRD) a magyar versenyeken való részvételkor;
 3. a felnőtt és az utánpótlás csapatok mezén, központi helyen (elöl, minimum 8 cm x 6 cm méretben) Szponzor címerének megjelenítése minden NB I/B-s mérkőzésen és minden utánpótlás mérkőzésen az ország teljes területén;
 4. a város általános- és/vagy középiskoláiban (13 iskola) elindított Suli Kézilabda Utánpótlás Tornán évente legalább 4 alkalommal az Érd Arénában Szponzor címere mint a program fő támogatója jelenik meg;
 5. a csapat minden hazai mérkőzésén reklám elhelyezése padlóreklám formájában a kamerák által jól látható helyen (3m-es kezdőkörben (ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere)
 6. A mérkőzések alatt - különösen a Magyar Nemzeti Bajnokság élő televíziós közvetítésein, melyet az M4 csatorna sugároz – a pálya mellett a kamerákkal szemben 40 méter hosszú, 1 méter magas LED csíkon (Szponzor és címere) folyamatos megjelenés;
 7. a sportcsarnokban állandó reklám elhelyezése (világító fényreklám), amely függetlenül attól, hogy milyen jellegű (kulturális, sport, közösségi) rendezvény van, folyamatosan látható (Szponzor és címere);
 8. a csapat honlapján fő támogatói helyen való kiemelt banner (Szponzor és címere) megjelenítése a hozzá kapcsolódó közösségi Facebook oldallal és Instagram oldallal;
 9. a tömegsport fejlesztése, népszerűvé tétele céljából Szponzor által rendezett rendezvényeken Szponzor mint főtámogató megjelenítése, a város nevével és címerével (amatőr kézilabda nap rendezvény, amatőr kézilabda szakág folyamatos működtetése és fejlesztése minden kedden 20.00 órától 20.30 óráig.);
 10. Szponzort népszerűsítő hivatkozások használata Szponzorált közösségi médiafelületein minden napi megjelenéssel, az események, képek, információk, tartalmak összekapcsolása, a tömegbázis kiépítése;
 11. kiemelt városi rendezvényeken a csapattagok megjelenése, esetleges szereplése;
 12. Szponzorált Opel Zafira Life 8+1 személyes kisbuszán Szponzor és címere megjelenítése (28x14 centiméter);
 13. Szponzorált egyéb gépjárművein (Suzuki swift, Skoda Fabia) Szponzor és címere megjelenítése (29x20 centiméteres méretben, 2 darab / autó)
 14. A klub szakmai stábja és játékosai korlátlanul rendelkezésre állnak az önkormányzati médiában interjúk, szakmai kérdések megválaszolása céljából.
 15. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Szponzori díj

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített és 2.1. pontban körülírt tevékenységért Szponzor 113.188.976 forint + áfa – összesen 143.750.000, azaz száznegyvenhárommillió-hétszázötvenezer forint – díjazást fizet Szponzoráltnak 2023. december 31-ig terjedő időszakra.

A kifizetések ütemezése:

 1. részlet: 38.188.976 forint + áfa: 2023. augusztus 7.
 2. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. augusztus 10.
 3. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. szeptember 10.
 4. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. október 10.
 5. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. november10.
 6. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. december 10.

Szponzorált a teljes szponzori díjnak megfelelő összegű előleg igénybevételére jogosult díjbekérő alapján. Az előleg összeg a díjbekérő kibocsátását követő 15 napon belül esedékes.

Szponzorált az általa teljesített szolgáltatásról végszámlát állít ki, melyhez csatolnia kell, a teljesített szolgáltatásokról szóló teljesítésigazolást. Amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a jelen szerződésben foglaltaknak, Szponzor döntése szerint Szponzorált arányos visszafizetésre köteles, vagy Szponzor a szerződéssel érintett időszakra eső szponzori díjból levonhatja (beszámíthatja) a nem teljesített részre eső összeget.

A fenti szolgáltatás szerződésszerű teljesítését Szponzorált, a Szponzor által kiállított, Felek által aláírt teljesítésigazolással igazolja, mely a reklámszolgáltatásról kiállított számla melléklete. A teljesítésigazolásra Szponzor részéről – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Bizottságának a Szponzorált kötelezettségének teljesítéséről szóló előzetes szakmai, tartalmi állásfoglalása alapján – Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén pedig Csépán István a Sport Bizottság elnökhelyettese jogosult.

Szponzorált az adataiban bekövetkező valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, bankszámlaszám megváltozása) köteles legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban Szponzor tudomására hozni.

Szponzorált hozzájárul, hogy Szponzor saját kommunikációs tevékenységében felhasználja a szponzoráció tényét.

 1. SZPONZOR ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt olyan határidők betartásával együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.

 1. TELJESÍTÉS

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre teljesítette, és Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A Felek rögzítik, hogy, amennyiben Szponzor megállapítja, hogy Szponzorált a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott sport tevékenységére használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy Szponzorált Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen megállapodásban foglaltak szerint felhasznált részét Szponzor részére visszafizetni.

 1. KAPCSOLATTARTÁS

Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő vezetőket jelölik ki:

 • Szponzor részéről:
 1. Csőzik László polgármester (+36 30 268 3852; polgarmester@erd.hu)
 • Szponzorált részéről:

Mészáros László Antal ügyvezető (+36 30 945 7926; meszarosl0523@gmail.com)

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

7.1. Rendes felmondás

Jelen szerződés tekintetében a rendes felmondás lehetőségét – a határozott időre figyelemmel – Felek kizárják.

7.2. Rendkívüli felmondás

Bármely fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azt követően, hogy a szerződésszegő fél a szerződésszegés részleteit tartalmazó, a teljesítésre írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően – az értesítésben meghatározott, legalább 8 (nyolc) napos határidőn belül – nem orvosolja a szerződésszegést.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 1. ha Szponzorált ellen jogerős határozattal felszámolási eljárást rendelnek el;
 2. olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek következtében a Szponzorált bizonyíthatóan nem lesz képes eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek;
 3. Szponzorált a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti;
 4. Szponzorált sporttevékenységéből adódóan megsérti Szponzor jó hírnevét;
 5. ha a Fél – írásbeli felszólítás ellenére – sem tesz eleget a másik Fél felé teljesítendő olyan kötelezettségének, mellyel akadályozza a Szerződésben meghatározott feladatai teljesítését.

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú írásban történő felmondására, amennyiben olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek következtében a Szponzorált bizonyíthatóan nem lesz képes eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek.

 1. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

Szponzorált nem – vagy nem szerződésszerű – teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-a szerinti késedelmi kamattal együtt azzal, hogy Szponzorált addigi teljesítésével szerződő felek elszámolnak. Szponzor elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, fizetési kötelezettség nem terheli. Szponzorált a szerződésszegéssel Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

 1. TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen megállapodás közérdekű adatnak minősül, és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. és 32. §-ai alapján, az önkormányzat erre irányuló kérelem alapján köteles azt bárki számára megismerhetővé tenni.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitájukat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni, és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak, hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

Szponzorált kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint átlátható szervezetnek minősül.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződő felek a jelen szerződést három példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá és minden oldalt szignáltak.      

Érd, 2023. július 31.

____________________________________

Dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szponzor

____________________________________

Mészáros László Antal ügyvezető

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szponzorált”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

244/2023. (VII. 31.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szponzorációs szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződést megköti.

 

A Közgyűlés a Társaság 2023. második féléves működéséhez 143.750.000 forint szponzorációs díjat biztosít, amelynek fedezete a 2023. évi költségvetési rendelet Céltartalék jogcímen 110.010.000 forint összegben rendelkezésre áll, további 33.740.000 forint az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

 

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése tervezésekor az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. évi üzleti tervében szereplő, 2024. évi időszakot érintő szponzorációs igénynek megfelelő fedezetet – amennyiben a pénzügyi lehetőségek azt lehetővé teszik – a közgyűlés biztosítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:        a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 244/2023. (VII.31.) határozatához

 

Szponzori szerződés

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; bankszámlaszáma: 11784009-15731254; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint szponzor (a továbbiakban: Szponzor),

 

másrészről az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; adószáma: 14998177-2-13.; cégjegyzékszáma: 13-09-133410; statisztikai számjele: 14998177-9319-113-13; képviselője: Mészáros László Antal ügyvezető) mint szponzorált (a továbbiakban: Szponzorált; együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel.

 

 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 244/2023. (VII.31.) önkormányzati határozatában kapott felhatalmazás alapján az Érdi Sport Kft. NB I/B osztályú női kézilabda csapatának 2023–24. évi bajnoki szezonban történő szereplését szponzorálja.

 

Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. július 1. napjától rendelik alkalmazni a felek, azzal, hogy hatálya 2023. december 31. napjáig szól.

 

A szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés tárgya olyan közös közérdekű cél megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása, melynek célja Érd város kézilabdacsapata jó szereplésének elősegítése és ezáltal az érdi ifjúság és lakosság sport iránti fogékonyságának, érdeklődésének felkeltése, erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése, mint közösségi összetartó erő fokozása, amelyek egyúttal hozzájárulnak a Szponzorált és a Szponzor jó hírneve fenntartásához.

 

 1. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

 

2.1. Szponzorált kötelezettségei

 

Szponzorált a Szponzor által rendelkezésre bocsátott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címerének és az Érd névnek a megjelenését a szerződés hatálya alatt a következő módokon biztosítja:

 

 1. a sportcsarnok elnevezésének használata (ÉRD Aréna) minden hazai NB I/B-s mérkőzésen, minden hazai utánpótlás mérkőzésen.

 

 1. a csapat elnevezésének a támogató által kívánt használata (ÉRD) a magyar versenyeken való részvételkor;

 

 1. a felnőtt és az utánpótlás csapatok mezén, központi helyen (elöl, minimum 8 cm x 6 cm méretben) Szponzor címerének megjelenítése minden NB I/B-s mérkőzésen és minden utánpótlás mérkőzésen az ország teljes területén;

 

 1. a város általános- és/vagy középiskoláiban (13 iskola) elindított Suli Kézilabda Utánpótlás Tornán évente legalább 4 alkalommal az Érd Arénában Szponzor címere mint a program fő támogatója jelenik meg;

 

 1. a csapat minden hazai mérkőzésén reklám elhelyezése padlóreklám formájában a kamerák által jól látható helyen (3m-es kezdőkörben (ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere)

 

 1. A mérkőzések alatt - különösen a Magyar Nemzeti Bajnokság élő televíziós közvetítésein, melyet az M4 csatorna sugároz – a pálya mellett a kamerákkal szemben 40 méter hosszú, 1 méter magas LED csíkon (Szponzor és címere) folyamatos megjelenés;

 

 1. a sportcsarnokban állandó reklám elhelyezése (világító fényreklám), amely függetlenül attól, hogy milyen jellegű (kulturális, sport, közösségi) rendezvény van, folyamatosan látható (Szponzor és címere);

 

 1. a csapat honlapján fő támogatói helyen való kiemelt banner (Szponzor és címere) megjelenítése a hozzá kapcsolódó közösségi Facebook oldallal és Instagram oldallal;

 

 1. a tömegsport fejlesztése, népszerűvé tétele céljából Szponzor által rendezett rendezvényeken Szponzor mint főtámogató megjelenítése, a város nevével és címerével (amatőr kézilabda nap rendezvény, amatőr kézilabda szakág folyamatos működtetése és fejlesztése minden kedden 20.00 órától 20.30 óráig.);

 

 1. Szponzort népszerűsítő hivatkozások használata Szponzorált közösségi médiafelületein minden napi megjelenéssel, az események, képek, információk, tartalmak összekapcsolása, a tömegbázis kiépítése;

 

 1. kiemelt városi rendezvényeken a csapattagok megjelenése, esetleges szereplése;

 

 1. Szponzorált Opel Zafira Life 8+1 személyes kisbuszán Szponzor és címere megjelenítése (28x14 centiméter);

 

 1. Szponzorált egyéb gépjárművein (Suzuki swift, Skoda Fabia) Szponzor és címere megjelenítése (29x20 centiméteres méretben, 2 darab / autó)

 

 1. A klub szakmai stábja és játékosai korlátlanul rendelkezésre állnak az önkormányzati médiában interjúk, szakmai kérdések megválaszolása céljából.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1 Szponzori díj

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített és 2.1. pontban körülírt tevékenységért Szponzor 113.188.976 forint + áfa – összesen 143.750.000, azaz száznegyvenhárommillió-hétszázötvenezer forint – díjazást fizet Szponzoráltnak 2023. december 31-ig terjedő időszakra.

 

A kifizetések ütemezése:

 

 1. részlet: 38.188.976 forint + áfa: 2023. augusztus 7.
 2. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. augusztus 10.
 3. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. szeptember 10.
 4. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. október 10.
 5. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. november10.
 6. részlet: 15 millió forint + áfa: 2023. december 10.

 

Szponzorált a teljes szponzori díjnak megfelelő összegű előleg igénybevételére jogosult díjbekérő alapján. Az előleg összeg a díjbekérő kibocsátását követő 15 napon belül esedékes.

 

Szponzorált az általa teljesített szolgáltatásról végszámlát állít ki, melyhez csatolnia kell, a teljesített szolgáltatásokról szóló teljesítésigazolást. Amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a jelen szerződésben foglaltaknak, Szponzor döntése szerint Szponzorált arányos visszafizetésre köteles, vagy Szponzor a szerződéssel érintett időszakra eső szponzori díjból levonhatja (beszámíthatja) a nem teljesített részre eső összeget.

 

A fenti szolgáltatás szerződésszerű teljesítését Szponzorált, a Szponzor által kiállított, Felek által aláírt teljesítésigazolással igazolja, mely a reklámszolgáltatásról kiállított számla melléklete. A teljesítésigazolásra Szponzor részéről – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Bizottságának a Szponzorált kötelezettségének teljesítéséről szóló előzetes szakmai, tartalmi állásfoglalása alapján – Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén pedig Csépán István a Sport Bizottság elnökhelyettese jogosult.

 

Szponzorált az adataiban bekövetkező valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, bankszámlaszám megváltozása) köteles legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban Szponzor tudomására hozni.

 

Szponzorált hozzájárul, hogy Szponzor saját kommunikációs tevékenységében felhasználja a szponzoráció tényét.

 

 1. SZPONZOR ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt olyan határidők betartásával együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.

 

 1. TELJESÍTÉS

 

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre teljesítette, és Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A Felek rögzítik, hogy, amennyiben Szponzor megállapítja, hogy Szponzorált a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott sport tevékenységére használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy Szponzorált Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen megállapodásban foglaltak szerint felhasznált részét Szponzor részére visszafizetni.

 

 1. KAPCSOLATTARTÁS

 

Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő vezetőket jelölik ki:

 

 • Szponzor részéről:
 1. Csőzik László polgármester (+36 30 268 3852; polgarmester@erd.hu)
 • Szponzorált részéről:

Mészáros László Antal ügyvezető (+36 30 945 7926; meszarosl0523@gmail.com)

 

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

 

7.1. Rendes felmondás

 

Jelen szerződés tekintetében a rendes felmondás lehetőségét – a határozott időre figyelemmel – Felek kizárják.

 

7.2. Rendkívüli felmondás

 

Bármely fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azt követően, hogy a szerződésszegő fél a szerződésszegés részleteit tartalmazó, a teljesítésre írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően – az értesítésben meghatározott, legalább 8 (nyolc) napos határidőn belül – nem orvosolja a szerződésszegést.

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 

 1. ha Szponzorált ellen jogerős határozattal felszámolási eljárást rendelnek el;
 2. olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek következtében a Szponzorált bizonyíthatóan nem lesz képes eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek;
 3. Szponzorált a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti;
 4. Szponzorált sporttevékenységéből adódóan megsérti Szponzor jó hírnevét;
 5. ha a Fél – írásbeli felszólítás ellenére – sem tesz eleget a másik Fél felé teljesítendő olyan kötelezettségének, mellyel akadályozza a Szerződésben meghatározott feladatai teljesítését.

 

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú írásban történő felmondására, amennyiben olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek következtében a Szponzorált bizonyíthatóan nem lesz képes eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek.

 

 1. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

 

Szponzorált nem – vagy nem szerződésszerű – teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-a szerinti késedelmi kamattal együtt azzal, hogy Szponzorált addigi teljesítésével szerződő felek elszámolnak. Szponzor elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, fizetési kötelezettség nem terheli. Szponzorált a szerződésszegéssel Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

 

 1. TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen megállapodás közérdekű adatnak minősül, és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. és 32. §-ai alapján, az önkormányzat erre irányuló kérelem alapján köteles azt bárki számára megismerhetővé tenni.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitájukat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni, és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak, hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

 

Szponzorált kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

A szerződő felek a jelen szerződést három példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá és minden oldalt szignáltak.

                                                                                               

Érd, 2023. július 31.

 

 

____________________________________

Dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szponzor

____________________________________

Mészáros László Antal ügyvezető

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szponzorált

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm a részvételt, bezárom a rendkívüli Közgyűlés nyilvános ülését.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendkívüli

nyilvános ülése 09:12 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester