1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által tett lemondó nyilatkozat tudomásulvétele és új ügyvezető megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Petruska László úrnak köszönjük a munkásságát, egyben gratulálunk új megbízatásához, egy komoly létesítmény vezetője lesz Balassagyarmaton. A Vízisport Kft. vonatkozásában mindig azt a politikát követtük, hogy akit az úszóedzők, akit a csapat, az oktatók jelölnek, akiben megbíznak – hacsak nincs valami nagy akadálya a dolognak – akkor őt elfogadja a Közgyűlés többsége is ügyvezetőnek. Így történt a mostani esetben is. Szeretettel köszöntöm Farkasné Németh Beátát, akit nem ismertük korábban, a cég dolgozói, illetve a FEB elnök személyi ajánlására vettük fel vele a kapcsolatot és miután áttekintette a cég gazdálkodását, helyzetét úgy döntött, hogy elvállalja ezt a megbízatást, 3 éves időtartamra javaslom megválasztani, a cél az, hogy viszonylag rövidtávon egyesületi formában tudjon működni az úszósport. Fél- háromnegyedéves terminuson belül el kellene oda jutni, ez is az egyik feladata ügyvezető asszonynak, hogy az egyesületi működésre való átállást támogassa és akkor ezt a céget végelszámolni tudjuk.

 

Farkasné Németh Beáta: Az üzleti szférából jövök, tavaly március 1-től vagyok nyugdíjban, de mellette dolgozom, mert ilyen hirtelen az ember nem szívesen hagyja ott a dolgokat. Az üzleti szférán belül multinacionális cégeknél voltam, 18 évet Johnson & Johnson, 7 évet Colgate-Palmolive, illetve saját konzultáns cégem is volt és ebből értékesítés, marketing illetve 19 évi ügyvezetés a tapasztalatom. Üzletileg vagyok tapasztalt és a sport területén pedig úgy gondolom, hogy vannak olyan szakemberek a kft-ben, akik ehhez a megfelelő támogatást meg tudják adni.

 

Lengyel Péter Sport Bizottság elnöke: Szerintem a Sport Bizottság ülésén az összes lehetséges kérdés elhangzott és végül a Sport Bizottság támogatja az ügyvezetői kinevezést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Annyit hozzáteszek, hogy részeseivé váltunk, vagy válunk az Úszó Nemzet Programnak, melynek keretében az úszószövetség óvodáskorúakat, illetve általános iskola első évfolyamára járókat fog oktatni. Ebben részt fognak venni, lesz egy átfedés a Vízisport Kft. úszóedzői és oktatói is. Wladár Sándor elnök úr kereste meg ezzel a városunkat a tavasz folyamán, a szerződés aláírása folyamatban van. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – mint az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogainak gyakorlója –, a társaság ügyvezetőjének Farkasné Németh Beátát (anyja születési neve: ; születése helye és ideje: ; lakcíme: ) választja meg 2023. június 23. napjától 2026. június 22. napjáig terjedő határozott időtartamra.  Az ügyvezető a feladatát 450 000 forint/hó díjazás mellett, megbízási jogviszony keretében látja el.

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 10.1 és 10.2. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Farkasné Németh Beáta

anyja születési neve: 

születési helye és ideje: 

adóazonosító jele: 

lakcíme: 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 23.

A megbízatás lejárta: 2026. június 22.

10.2 Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető képviseleti joga önálló.”

 1. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja, és elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.
 2. Az alapítói határozat jelen döntés mellékletét képezi.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …/2023. (VI.22.) határozatához

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cg. 13-09-207172, székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41.)

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3., nyilvántartási szám: 731256, képviseli: dr. Csőzik László polgármester) az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Érdi Vizisport Kft., székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg. 13-09-207172, továbbiakban: Társaság) alapítója (továbbiakban: Alapító) kézhez vette a Társaság ügyvezetőjének, Petruska Lászlónak (anyja neve: , születési, helye és ideje: , lakcím: ) ügyvezetői tisztségéről történő lemondó nyilatkozatát.

Alapító az ügyvezetői lemondásra és a 172/2023.(VI. 22.) közgyűlési határozatra tekintettel az alábbi határozatot hozza:

…./2023. (VI. 22.) határozat

1.) Alapító jelen határozattal tudomásul veszi Petruska László (anyja neve:, születési, helye és ideje: , adóazonosító jel: lakcím:) ügyvezető ügyvezetői tisztségéről való lemondását, egyben – az ügyvezetői tisztség elfogadásának időpontjától kezdődően – 450 000 forint/hó díjazás mellett, 2026. június 22. napjáig szóló határozott időtartamra szóló, önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjévé megválasztja Farkasné Németh Beátát (születési név: , anyja neve: , születési hely és idő: , adóazonosító jel: , lakcím: ).

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 10.1 és 10.2. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Farkasné Németh Beáta

anyja születési neve: 

születési helye és ideje: 

adóazonosító jele: 

lakcíme: 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 23.

A megbízatás lejárta: 2026. június 22.

10.2 Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető képviseleti joga önálló.”

 1. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja, és elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.

Alapító fenti határozata tekintetében elrendeli ezen változások Társaság Okirataiban és a cégjegyzékben történő átvezetését.

Érd, 2023. június 22.

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2023. június 22.

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

172/2023. (VI. 22.) határozata

 

az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megválasztásáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – mint az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogainak gyakorlója –, a társaság ügyvezetőjének Farkasné Németh Beátát (anyja születési neve: , születése helye és ideje: ; lakcíme: ) választja meg 2023. június 23. napjától 2026. június 22. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az ügyvezető a feladatát 450 000 forint/hó díjazás mellett, megbízási jogviszony keretében látja el.

 

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 10.1 és 10.2. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„10.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Farkasné Németh Beáta

anyja születési neve:

születési helye és ideje: 

adóazonosító jele: 

lakcíme: 

 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 23.

A megbízatás lejárta: 2026. június 22.

 

10.2 Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető képviseleti joga önálló.”

 

 1. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja, és elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.

 

 1. Az alapítói határozat jelen döntés mellékletét képezi.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés 172/2023. (VI.22.) határozatához

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cg. 13-09-207172, székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41.)

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3., nyilvántartási szám: 731256, képviseli: dr. Csőzik László polgármester) az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Érdi Vizisport Kft., székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg. 13-09-207172, továbbiakban: Társaság) alapítója (továbbiakban: Alapító) kézhez vette a Társaság ügyvezetőjének, Petruska Lászlónak (anyja neve: , születési, helye és ideje:  lakcím:) ügyvezetői tisztségéről történő lemondó nyilatkozatát.

 

Alapító az ügyvezetői lemondásra és a 172/2023.(VI. 22.) közgyűlési határozatra tekintettel az alábbi határozatot hozza:

 

1/2023. (VI. 22.) határozat

 

1.) Alapító jelen határozattal tudomásul veszi Petruska László (anyja neve: , születési, helye és ideje: , adóazonosító jel:  lakcím:) ügyvezető ügyvezetői tisztségéről való lemondását, egyben – az ügyvezetői tisztség elfogadásának időpontjától kezdődően – 450 000 forint/hó díjazás mellett, 2026. június 22. napjáig szóló határozott időtartamra szóló, önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjévé megválasztja Farkasné Németh Beátát (születési név: , anyja neve: , születési hely és idő: , adóazonosító jel: , lakcím: ).

 

 1. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 10.1 és 10.2. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„10.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Farkasné Németh Beáta

anyja születési neve: 

születési helye és ideje: 

adóazonosító jele: 

lakcíme: 

 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 23.

A megbízatás lejárta: 2026. június 22.

 

10.2 Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető képviseleti joga önálló.”

 

 1. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja, és elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát.

 

Alapító fenti határozata tekintetében elrendeli ezen változások Társaság Okirataiban és a cégjegyzékben történő átvezetését.

 

Érd, 2023. június 22.

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2023. június 22.

 

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 


Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen, jó munkát szeretnék kívánni, jó együttműködést az úszósportosokkal.