27. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                      Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Díjrendeletünk módosítása következik. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a rendelet-módosítási javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett a rendelet-módosítási javaslat:

„TERVEZET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

../2023. (….) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. Érdi Batthyány Fülöp-díj”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. §

(1) Az Érdi Batthyány Fülöp-díj a város rangos elismeréseként annak a személynek adományozható, aki tevékenységével, támogatásával vagy teljes életművével jelentős mértékben hozzájárult a település gazdasági, kulturális fejlődéséhez, gazdagodásához.

(2) A díj adományozására javaslatot tehet a Közgyűlés jelenlegi és korábbi tagja, a város díszpolgára, továbbá az Érd Városáért Kitüntetés birtokosa.

(3) A díj odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a polgármester és az alpolgármester, továbbá a város korábbi polgármesterei és alpolgármesterei.

(4) A munkacsoport javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásról a Közgyűlés a beterjesztett javaslat szerint dönt.

(5) A díjhoz díszoklevél és művészi kivitelű, márvány talapzaton álló bronz kisplasztika jár.

(6) A díjjal pénzjutalom nem jár.

(7) A díj kétévente adományozható.

(8) Az Érdi Batthyány Fülöp-díj birtokosát a Közgyűlés és szervei, valamint a város lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti, az adományozástól kezdve

 1. a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és bizottságai nyilvános ülésein,
 2. b) az önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet,
 3. c) hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre, ahol lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,
 4. d) térítésmentesen látogathatja a város kulturális, művészeti rendezvényeit,
 5. e) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg és az önkormányzat saját halottjának tekinti, temetésének költségeit átvállalja.”
 6. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Csuka Zoltán-díj”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Csuka Zoltán-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a közművelődés területén, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település kulturális életét.

(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.

(3) Az elismeréshez díszoklevél és művészi kivitelű, bronzból készült kör alakú, 100 mm átmérőjű plakett jár díszdobozban. A plakett egyik oldalán Csuka Zoltán domború arcképe „Csuka Zoltán” felirattal, másik oldalán nyitott könyv látható „Érd Művelődéséért” felirattal.

(4) Az elismeréssel 200.000,- Ft jutalom jár együtt.

(5) Évente legfeljebb egy Csuka Zoltán-díj adományozható.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Bella István-díj”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bella István-díj annak a költőnek vagy műfordítónak adományozható, aki költészetével, műfordítói tevékenységével kötődik a nemzeti irodalom értékes hagyományaihoz, így Bella István életművének szellemiségéhez, és olyan fiatal vagy középnemzedékhez tartozó alkotó, aki a költői vagy műfordítói pályán már eredményeket ért el, de számottevő elismertsége még nincs.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Évente legfeljebb egy Bella István-díj adományozható.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint, továbbá az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete részéről beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Sport Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Érdi Közszolgálati Díj adományozható azoknak az érdi önkormányzati fenntartásban működő költségvetési intézményekben dolgozó, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy más munkaviszonyban álló, a rendeletben szabályozott más szakmai díjban nem részesíthető személyeknek vagy közösségeknek, akik a város szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Évente legfeljebb kettő Érdi Közszolgálati Díj adományozható egy köztisztviselőnek és egy közalkalmazotti jogviszonyban vagy más munkaviszonyban álló személynek.”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére az ifjúsági önkormányzatnál legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig bárki javaslatot tehet, melyet indokolni kell. Az elismerés adományozásáról a Diák képviselő-testület dönt.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elismerés átadására minden évben az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetésének napján kerül sor. Az elismerést a leköszönő diákpolgármester és Érd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Érd Kiváló Diákja Emlékérem adományozásával az önkormányzat elismerését fejezi ki az érdi általános és középiskolákban, valamint alapfokú művészeti iskolában tanuló azon diákoknak, akik nemzetközi, országos, több vármegyére kiterjedő, illetve vármegyei versenyen kiemelkedő eredmény – az előző tanévben elért nemzetközi vagy országos tanulmányi (különösen OKTV, TUDOK) és művészeti versenyeken megszerzett 1-10. helyezés, a vármegyei középiskolai tanulmányi versenyeken 1-3. helyezés – elérésével hozzájárultak Érd Megyei Jogú Város hírnevének öregbítéséhez.

(2) Emlékérem a kiemelkedő versenyeredményt elérők mellett azoknak a diákoknak is adományozható, akik befejezett általános iskolai, középiskolai és alapfokú művészeti iskolai tanulmányaik ideje alatt valamennyi tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el.

(3) Szakképző intézmény esetén emlékérem azoknak a diákoknak is adományozható, akiknek a szakmai elméleti és/vagy szakmai gyakorlati teljesítménye kimagasló, és ezzel példaként állíthatók a diákközösség elé.

(4) Az elismerés adományozásáról az iskolák intézményvezetőinek javaslata alapján a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

(5) Általános iskolákban és alapfokú művészeti iskolában 300 fő tanulólétszámig az elért tanulmányi, kulturális, művészeti versenyeredmények alapján az intézményvezető legfeljebb három tanulóra, 300 fő tanulólétszám felett pedig legfeljebb öt tanulóra tehet javaslatot. Középiskolában, illetve összetett iskolában (általános iskola és gimnázium) legfeljebb tíz tanuló javasolható. A létszámkeretbe a nemzetközi versenyen az (1) bekezdés szerinti helyezést elérő tanuló nem számít bele.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A felkészítő testnevelők és edzők emlékérmet kapnak a sportágnak megfelelő érembetéttel, díszdobozban.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. Az elismerések adományozásának szabályai”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik,

 1. a) az elismerés adományozására a Közgyűlés tagja és bizottsága, az önkormányzat vagy az állam által fenntartott érdi intézmény vezetője, az Érden működő civil szervezet és a nemzetiségi önkormányzat, továbbá bármely Érden lakcímmel rendelkező személy az 1. melléklet szerinti határidő figyelembevételével, a dij@erd.hu elektronikus levélcímre eljuttatva tehet javaslatot,
 2. b) az elismerés odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati bizottságok elnökei,
 3. c) a munkacsoport a javaslatát az a) pont szerinti javaslatok figyelembevételével alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít. A munkacsoport javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé, mely a munkacsoport javaslata szerint dönt.

(2) Az elismerések átadására az 1. melléklet szerinti időpontban kerül sor.

(3) Indokolt esetben az elismerés adományozására és átadására az 1. mellékletben meghatározottaktól eltérő időpontban is sor kerülhet.

(4) Az elismerések adományozására a javaslattételre vonatkozó felhívást az 1. melléklet szerinti határidőt megelőzően a város honlapján közzé kell tenni.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. §

Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím elismerésekre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére sorrendben a díjazott özvegye vagy örököse jogosult.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 25. alcíme a következő 28. §-sal egészül ki:

„28. §

A 2023. évben – az 1. mellékletben foglalt rendelkezéstől eltérően – a javaslattétel határideje

 1. a) az Érd Városáért Díj esetében 2023. június 15.,
 2. b) az Érd Diákságáért Díj esetében 2023. június 30.”
 3. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

 1. a) § (2)–(4) bekezdése,
 2. b) § (2)–(4) bekezdése,
 3. c) § (2)–(4) bekezdése,
 4. d) § (2)–(4) bekezdése,
 5. e) § (2)–(4) bekezdése,
 6. f) 5/A. § (2)–(4) bekezdése,
 7. g) 17/A. § (7) bekezdése.
 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 1. melléklet a …/2023. (….) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az elismerések adományozásával összefüggő eljárási határidők és a díjak átadásának időpontja

 

A

B

C

D

E

 

Az elismerés

megnevezése

A javaslatételi felhívás

 közzétételének határideje

A jelölés

beérkezésének határideje

A döntéshozatal határideje

Az átadás

időpontja

1

Érd Város Díszpolgára

Kitüntető Cím

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

2

Érdi Batthyány Fülöp-díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15. – kétévente

3

Érdi Tudományos Díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

4

Csuka Zoltán-díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

5

Érdi Művészeti Díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

6

Bella István-díj

-

-

-

Nemzeti ünnep – március 15.

 

7

Érd Városáért Kitüntetés

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

8

Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat

-

-

-

Legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap

9

Érd Közneveléséért Díj

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

10

Érd Egészségügyéért Díj

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

11

Érdi Közszolgálati Díj

-

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

12

Év Családja Díj

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

13

Érdi Sport Díj                       

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

14

Érd Város Életmű Díja

július 17.

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

15

Érd Város Közéletéért

elismerés

július 17.

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

16

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj

-

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

17

Év Rendőre Díj

-

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

18

Érd Város Szociális

Munkájáért Díj

július 17.

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

19

Érdi Építészeti Nívódíj

 

-

-

-

Nemzeti ünnep – október 23.

20

Érd Diákságáért Díj

-

május 31.

-

Az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetésének napján

21

Érd Kiváló Diákja

Emlékérem

október 1.

november 15.

a Köznevelési,

Művelődési és

Ifjúsági Bizottság decemberi ülése

Januárban, az ez alkalomból szervezett ünnepségen

22

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj

november 21.

január 5.

a Sport Bizottság

januári ülése

Februárban, az ez alkalomból szervezett ünnepségen

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 12 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi a rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

19/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„1/A. Érdi Batthyány Fülöp-díj”

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„1/A. §

 

(1) Az Érdi Batthyány Fülöp-díj a város rangos elismeréseként annak a személynek adományozható, aki tevékenységével, támogatásával vagy teljes életművével jelentős mértékben hozzájárult a település gazdasági, kulturális fejlődéséhez, gazdagodásához.

(2) A díj adományozására javaslatot tehet a Közgyűlés jelenlegi és korábbi tagja, a város díszpolgára, továbbá az Érd Városáért Kitüntetés birtokosa.

(3) A díj odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a polgármester és az alpolgármester, továbbá a város korábbi polgármesterei és alpolgármesterei.

(4) A munkacsoport javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásról a Közgyűlés a beterjesztett javaslat szerint dönt.

(5) A díjhoz díszoklevél és művészi kivitelű, márvány talapzaton álló bronz kisplasztika jár.

(6) A díjjal pénzjutalom nem jár.

(7) A díj kétévente adományozható.

(8) Az Érdi Batthyány Fülöp-díj birtokosát a Közgyűlés és szervei, valamint a város lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti, az adományozástól kezdve

 1. a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és bizottságai nyilvános ülésein,
 2. b) az önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet,
 3. c) hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre, ahol lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,
 4. d) térítésmentesen látogathatja a város kulturális, művészeti rendezvényeit,
 5. e) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg és az önkormányzat saját halottjának tekinti, temetésének költségeit átvállalja.
 6. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„6. Csuka Zoltán-díj”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„6. §

(1) A Csuka Zoltán-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a közművelődés területén, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település kulturális életét.

(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.

(3) Az elismeréshez díszoklevél és művészi kivitelű, bronzból készült kör alakú, 100 mm átmérőjű plakett jár díszdobozban. A plakett egyik oldalán Csuka Zoltán domború arcképe „Csuka Zoltán” felirattal, másik oldalán nyitott könyv látható „Érd Művelődéséért” felirattal.

(4) Az elismeréssel 200.000,- Ft jutalom jár együtt.

 

(5) Évente legfeljebb egy Csuka Zoltán-díj adományozható.”

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Bella István-díj”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bella István-díj annak a költőnek vagy műfordítónak adományozható, aki költészetével, műfordítói tevékenységével kötődik a nemzeti irodalom értékes hagyományaihoz, így Bella István életművének szellemiségéhez, és olyan fiatal vagy középnemzedékhez tartozó alkotó, aki a költői vagy műfordítói pályán már eredményeket ért el, de számottevő elismertsége még nincs.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) Évente legfeljebb egy Bella István-díj adományozható.”

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint, továbbá az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete részéről beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Sport Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére – a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint beérkezett javaslatok figyelembevételével – a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az adományozásról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt.”

 1. §

 

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Érdi Közszolgálati Díj adományozható azoknak az érdi önkormányzati fenntartásban működő költségvetési intézményekben dolgozó, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy más munkaviszonyban álló, a rendeletben szabályozott más szakmai díjban nem részesíthető személyeknek vagy közösségeknek, akik a város szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) Évente legfeljebb kettő Érdi Közszolgálati Díj adományozható egy köztisztviselőnek és egy közalkalmazotti jogviszonyban vagy más munkaviszonyban álló személynek.”

 

 1. §

 

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerés odaítélésére az ifjúsági önkormányzatnál legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig bárki javaslatot tehet, melyet indokolni kell. Az elismerés adományozásáról a Diák képviselő-testület dönt.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elismerés átadására minden évben az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetésének napján kerül sor. Az elismerést a leköszönő diákpolgármester és Érd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.”

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Érd Kiváló Diákja Emlékérem adományozásával az önkormányzat elismerését fejezi ki az érdi általános és középiskolákban, valamint alapfokú művészeti iskolában tanuló azon diákoknak, akik nemzetközi, országos, több vármegyére kiterjedő, illetve vármegyei versenyen kiemelkedő eredmény – az előző tanévben elért nemzetközi vagy országos tanulmányi (különösen OKTV, TUDOK) és művészeti versenyeken megszerzett 1-10. helyezés, a vármegyei középiskolai tanulmányi versenyeken 1-3. helyezés – elérésével hozzájárultak Érd Megyei Jogú Város hírnevének öregbítéséhez.

(2) Emlékérem a kiemelkedő versenyeredményt elérők mellett azoknak a diákoknak is adományozható, akik befejezett általános iskolai, középiskolai és alapfokú művészeti iskolai tanulmányaik ideje alatt valamennyi tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el.

(3) Szakképző intézmény esetén emlékérem azoknak a diákoknak is adományozható, akiknek a szakmai elméleti és/vagy szakmai gyakorlati teljesítménye kimagasló, és ezzel példaként állíthatók a diákközösség elé.

(4) Az elismerés adományozásáról az iskolák intézményvezetőinek javaslata alapján a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

(5) Általános iskolákban és alapfokú művészeti iskolában 300 fő tanulólétszámig az elért tanulmányi, kulturális, művészeti versenyeredmények alapján az intézményvezető legfeljebb három tanulóra, 300 fő tanulólétszám felett pedig legfeljebb öt tanulóra tehet javaslatot. Középiskolában, illetve összetett iskolában (általános iskola és gimnázium) legfeljebb tíz tanuló javasolható. A létszámkeretbe a nemzetközi versenyen az (1) bekezdés szerinti helyezést elérő tanuló nem számít bele.”

 

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A felkészítő testnevelők és edzők emlékérmet kapnak a sportágnak megfelelő érembetéttel, díszdobozban.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. Az elismerések adományozásának szabályai”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik,

 1. a) az elismerés adományozására a Közgyűlés tagja és bizottsága, az önkormányzat vagy az állam által fenntartott érdi intézmény vezetője, az Érden működő civil szervezet és a nemzetiségi önkormányzat, továbbá bármely Érden lakcímmel rendelkező személy az 1. melléklet szerinti határidő figyelembevételével, a dij@erd.hu elektronikus levélcímre eljuttatva tehet javaslatot,
 2. b) az elismerés odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati bizottságok elnökei,
 3. c) a munkacsoport a javaslatát az a) pont szerinti javaslatok figyelembevételével alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít. A munkacsoport javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé, mely a munkacsoport javaslata szerint dönt.

(2) Az elismerések átadására az 1. melléklet szerinti időpontban kerül sor.

(3) Indokolt esetben az elismerés adományozására és átadására az 1. mellékletben meghatározottaktól eltérő időpontban is sor kerülhet.

(4) Az elismerések adományozására a javaslattételre vonatkozó felhívást az 1. melléklet szerinti határidőt megelőzően a város honlapján közzé kell tenni.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. §

Az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Városáért Kitüntetés - külkapcsolati tagozata, az Érd Város Életmű Díja valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím elismerésekre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére sorrendben a díjazott özvegye vagy örököse jogosult.”

 

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 25. alcíme a következő 28. §-sal egészül ki:

„28. §

A 2023. évben – az 1. mellékletben foglalt rendelkezéstől eltérően – a javaslattétel határideje

 1. a) az Érd Városáért Díj esetében 2023. június 15.,
 2. b) az Érd Diákságáért Díj esetében 2023. június 30.”
 3. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

 1. a) § (2)–(4) bekezdése,
 2. b) § (2)–(4) bekezdése,
 3. c) § (2)–(4) bekezdése,
 4. d) § (2)–(4) bekezdése,
 5. e) § (2)–(4) bekezdése,
 6. f) 5/A. § (2)–(4) bekezdése,
 7. g) 17/A. § (7) bekezdése.
 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 1. melléklet a 19/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az elismerések adományozásával összefüggő eljárási határidők és a díjak átadásának időpontja

 

A

B

C

D

E

 

Az elismerés

megnevezése

A javaslatételi felhívás

 közzétételének határideje

A jelölés

beérkezésének határideje

A döntéshozatal határideje

Az átadás

időpontja

1

Érd Város Díszpolgára

Kitüntető Cím

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

2

Érdi Batthyány Fülöp-díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15. – kétévente

3

Érdi Tudományos Díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

4

Csuka Zoltán-díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

5

Érdi Művészeti Díj

november 5.

december 20.

a Közgyűlés

januári ülése

Nemzeti ünnep – március 15.

6

Bella István-díj

-

-

-

Nemzeti ünnep – március 15.

 

7

Érd Városáért Kitüntetés

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

8

Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat

-

-

-

Legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap

9

Érd Közneveléséért Díj

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

10

Érd Egészségügyéért Díj

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

11

Érdi Közszolgálati Díj

-

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

12

Év Családja Díj

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

13

Érdi Sport Díj                       

április 10.

május 25.

a Közgyűlés

júniusi ülése

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

14

Érd Város Életmű Díja

július 17.

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

15

Érd Város Közéletéért

elismerés

július 17.

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

16

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj

-

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

17

Év Rendőre Díj

-

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

18

Érd Város Szociális

Munkájáért Díj

július 17.

augusztus 31.

a Közgyűlés

szeptemberi ülése

Nemzeti ünnep – október 23.

19

Érdi Építészeti Nívódíj

 

-

-

-

Nemzeti ünnep – október 23.

20

Érd Diákságáért Díj

-

május 31.

-

Az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetésének napján

21

Érd Kiváló Diákja

Emlékérem

október 1.

november 15.

a Köznevelési,

Művelődési és

Ifjúsági Bizottság decemberi ülése

Januárban, az ez alkalomból szervezett ünnepségen

22

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj

november 21.

január 5.

a Sport Bizottság

januári ülése

Februárban, az ez alkalomból szervezett ünnepségen

 

 

A rendelet-módosítási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem