31. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Luda Erika könyvvizsgálónak javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a mandátumát erre az évre. Ismerteti a határozati javaslatot. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) 2023. május 26. napjától a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

  1. Az Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve: 

Lakcím: 

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 26.

A megbízatás lejárta: 2023. november 30.”

  1. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
  2. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

Melléklet a Közgyűlés…/2023. (….) határozatához

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

…/2023. (….) számú alapítói határozat

Alapító 2023. május 26. napjától a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve: 

Lakcím: 

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 26.

A megbízatás lejárta: 2023. november 30.”

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2023. május 25.

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2023. május 25.

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata"

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással, titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

160/2023. (V. 25.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) 2023. május 26. napjától a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

 

  1. Az Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve: 

Lakcím: 

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 26.

A megbízatás lejárta: 2023. november 30.”

 

  1. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  1. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 160/2023. (V. 25.) határozatához

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

 

1/2023. (V. 25.) számú alapítói határozat

 

 

Alapító 2023. május 26. napjától a 2023. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, 2023. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

 

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve: 

Lakcím: 

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 26.

A megbízatás lejárta: 2023. november 30.”

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2023. május 25.

 

 

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

 

Kelt: Érd, 2023. május 25.

 

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata