34. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A HÉSZ-t érintő előterjesztés következik. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területre vonatkozóan, mely módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

 1. A Közgyűlés elfogadja a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti, a határozat mellékletét képező főépítészi feljegyzést.
 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – az 1. pontban foglaltak érdekében –, Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …./2023. (….) határozatához

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK,

 A KORNÉLIA UTCA – ÉVA UTCA – PIROSKA UTCA – 6. SZ. FŐÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓAN

A tervezés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bek. értelmében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével, amely a módosítással érintett feladatra terjed ki, az alábbi részletesen meghatározott tartalmi elemek mellett:

 1. Megalapozó vizsgálat:

- a hatályos településrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának a tervezési területet érintő vonatkozásai összefoglalása, kiegészítése;

- a területi tervekkel való összefüggések vizsgálata;

- a hatályos településrendezési eszközök vizsgálata,

- a tervezési terület vizsgálata, bemutatása:

- területhasználat,

- táj- és természetvédelem;

- zöldfelületek,

- környezeti állapot, környezetvédelem,

- közműellátás.

 1. Alátámasztó munkarészek:

- a településszerkezeti változások bemutatása;

- a területi terveknek való megfelelések igazolása;

- szabályozási koncepció;

- táj- és természetvédelem;

- környezetvédelem;

- közművesítési javaslatok;

a tervezett módosítás alátámasztásához szükséges mélységben!

 1. Jóváhagyásra kerülő munkarészek:

- Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének és mellékleteinek módosítási javaslata

- Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának és mellékleteinek módosítási javaslata

Érd, 2023. május 25.

                                                                                                             Kuslits Tibor                                                                                                                             főépítész

        helyett

 

…………………………………..

                                                                                                          Varga Illés Levente                                                                                                                    osztályvezető”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

163/2023. (V. 25.) határozata

 

a HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022. (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területre vonatkozóan, mely módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

 

 1. A Közgyűlés elfogadja a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti, a határozat mellékletét képező főépítészi feljegyzést.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – az 1. pontban foglaltak érdekében –, Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 163/2023. (V. 25.) határozatához

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉS

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK,

 A KORNÉLIA UTCA – ÉVA UTCA – PIROSKA UTCA – 6. SZ. FŐÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓAN

 

A tervezés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bek. értelmében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével, amely a módosítással érintett feladatra terjed ki, az alábbi részletesen meghatározott tartalmi elemek mellett:

 

 1. Megalapozó vizsgálat:

- a hatályos településrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának a tervezési területet érintő vonatkozásai összefoglalása, kiegészítése;

- a területi tervekkel való összefüggések vizsgálata;

- a hatályos településrendezési eszközök vizsgálata,

- a tervezési terület vizsgálata, bemutatása:

- területhasználat,

- táj- és természetvédelem;

- zöldfelületek,

- környezeti állapot, környezetvédelem,

- közműellátás.

 

 1. Alátámasztó munkarészek:

- a településszerkezeti változások bemutatása;

- a területi terveknek való megfelelések igazolása;

- szabályozási koncepció;

- táj- és természetvédelem;

- környezetvédelem;

- közművesítési javaslatok;

a tervezett módosítás alátámasztásához szükséges mélységben!

 

 1. Jóváhagyásra kerülő munkarészek:

- Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének és mellékleteinek módosítási javaslata

- Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának és mellékleteinek módosítási javaslata

 

Érd, 2023. május 25.

                                                                                                             Kuslits Tibor                                                                                                                             főépítész

        helyett

 

…………………………………..

                                                                                                          Varga Illés Levente                                                                                                                    osztályvezető

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem