J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. november 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert és Tetlák Örs

 

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője, Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője, Somogyi Tamás, az Érdi Városgazda intézményvezetője, Mészáros László Antal, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Fenyőházi Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. munkatársa

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Betegbeutalási rend módosításának kezdeményezése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                         Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                        Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Mészáros László Antal, az Érdi Sport Kft. ügyvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

9.         Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

10.       Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződések megújítása az egyes egészségügyi alapellátási körzetekben

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz

            Előadó:           Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Bár volt egy rendkívüli Közgyűlésünk, ami zárt ülés volt, ezért szeretném indítványozni, hogy most, a rendes, nyilvános ülésen is néma főhajtással emlékezzünk meg Dr. Havasi Márta volt képviselőtársunkról, aki vasárnapról hétfőre virradóra elhalálozott.

 

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg dr. Havasi Márta volt önkormányzati  képviselőről.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Megnyitom a novemberi rendes Közgyűlést és megállapítom, hogy Andrasek Mónika és T. Mészáros András képviselők előre jelezték a távollétüket a mai ülésről, így 16 fővel határozatképesek vagyunk. A mai ülésen zömmel határozati formájú előterjesztéseket fogunk tárgyalni. December 14-én lesz az évi utolsó rendes Közgyűlés, ahol több rendelet is - közterület rendelet, szerintem adórendelet, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, illetve egyéb rendeletek kerülnek majd megtárgyalásra. A mai ülésre egy sürgős előterjesztés érkezett, illetve Simó Károly felvilágosítás kérései. A képviselő úr délután nyújtotta be, de mivel az Mötv. alapján elidegeníthetetlen joga a képviselőknek a felvilágosítás kérés, így kérem, hogy ezt is szavazzuk meg, vegyük napirendre. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztés, illetve a felvilágosítás kérések napirendre vételét.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

342/2023. (XI. 30.) határozata

 

sürgős előterjesztés és felvilágosítás kérések napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Egyedi támogatási kérelmek elbírálása” tárgyú sürgős előterjesztést, valamint a Simó Károly települési képviselő „Mikor valósul meg a Felső utca – Karolina utcai csomópontban tervezett beruházás?”, „Milyen feltételek mellett lehet a kistermelőknek árulni az Európa Sétányon?”, „Meddig és milyen tevékenységet végez az Érdi Városfejlesztési Kft?”, „Miért szüntették meg a parkolást és lehetetlenítik el ezzel az érdligetiek gyógyszertárát?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kéréseket a 2023. november 30-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


Dr. Csőzik László polgármester: 17 napirendi pont szerepel a napirenden, de mivel vannak vendégeink és a vendégeink jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságaik akadnak, így egy kicsit módosítanánk a napirenden. Az óvodákkal kapcsolatos három napirend lenne az első három, utána következne az Érdi Sport Kft. előterjesztése, a többi változatlan maradna. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. november 30-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                                    Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                                    Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Mészáros László Antal, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 1. Betegbeutalási rend módosításának kezdeményezése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Feladat-ellátási szerződések megújítása az egyes egészségügyi alapellátási körzetekben

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz

            Előadó:           Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 1. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Felvilágosítás kérések

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

343/2023. (XI. 30.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. november 30-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. november 30-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                                    Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                                    Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Mészáros László Antal, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

 1. Betegbeutalási rend módosításának kezdeményezése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződések megújítása az egyes egészségügyi alapellátási körzetekben

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz

            Előadó:           Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérések

            Előadó:Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                       Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                         Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Mészáros László Antal, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

 1. Betegbeutalási rend módosításának kezdeményezése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződések megújítása az egyes egészségügyi alapellátási körzetekben

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

 Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz

Előadó:           Balla Imre települési képviselő

                        Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérések

 Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek