T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy egyetlen pályázat érkezett és a pályázó nem kérte a zárt ülés tartását. A Köznevelési és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a szakértő is javasolta Dr. Kubassek Jánost, a Közalkalmazotti Közösség pedig 10 igennel és 2 tartózkodással szintén javasolta a pályázat elfogadását.

Dr. Veres Judit képviselő: Megköszöni Dr. Kubassek János eddigi munkáját és a továbbiakban is számítanak rá. Példaértékű és nagyon tanulságos a beadott pályázat. Nagyon szegény lenen a város Dr. Kubassek János nélkül. A Magyar Földrajzi Múzeum a város gyöngyszeme, ami országos és világhírű.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával

2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig

Dr. Kubassek Jánost

bízza meg.

A Közgyűlés Dr. Kubassek János illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés j) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a J fizetési osztály 13 fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. számú melléklete alapján illetmény összesen: 278.486,- Ft.

Kjt. 66.§ (3) bekezdése alapján szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 33.418,- Ft.

Kjt. 66. § (7)-(8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 56.296,- Ft.

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegennyelv-tudási pótlék, a pótlékalap 50%-a, összesen 20.000,- Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (4) bekezdése alapján eredményességi pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft.

A Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése alapján kutatói pótlék, a pótlékalap 50 %-a, azaz 10.000,- Ft.

A Korm. rendelet 21.§-a és 5. melléklete alapján kulturális illetménypótlék, a pótlékalap  209 %-a, azaz 41.800,- Ft.

Illetmény mindösszesen: 550.000,- Ft/hó

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése titkos szavazással 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

136/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával

2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig

Dr. Kubassek Jánost

bízza meg.

A Közgyűlés Dr. Kubassek János illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés j) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a J fizetési osztály 13 fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. számú melléklete alapján illetmény összesen: 278.486,- Ft.

Kjt. 66.§ (3) bekezdése alapján szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 33.418,- Ft.

Kjt. 66. § (7)-(8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 56.296,- Ft.

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegennyelv-tudási pótlék, a pótlékalap 50%-a, összesen 20.000,- Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (4) bekezdése alapján eredményességi pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft.

A Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése alapján kutatói pótlék, a pótlékalap 50 %-a, azaz 10.000,- Ft.

A Korm. rendelet 21.§-a és 5. melléklete alapján kulturális illetménypótlék, a pótlékalap  209 %-a, azaz 41.800,- Ft.

Illetmény mindösszesen: 550.000,- Ft/hó

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester