Simó Károly alpolgármester: A Közgyűlés 2012-ben foglalkozott először az útfejlesztési-koncepcióval, melynek elfogadása óta eltelt 5 év. Az első ütemben a csatornázás során sok útburkolat kialakításra került, jelenleg zajlik az előbbiekben tárgyalt csomópontok kialakítása, a harmadik ütem szól a lakóutcák, a teljes úthálózat burkolásáról, melyről a Közgyűlés idén már döntött. Az első részfeladat az volt, hogy egyrészt ezt a koncepciót vizsgáltassák felül, hogy megalapozott számokkal tudjanak a pénzügyi források megszerzése érdekében elindulni. A szakértők egy lokális gyűjtőúthálózat-fejlesztési, illetve -bővítési javaslatot tettek, ez az egyik része az előterjesztésnek, melyet később át kell vezetni a különböző szabályozási tervekben is, kifejti ennek lényegét. A szakértői munka első ütemében felmérték, hogy pontosan mi a feladat, mekkora mennyiségű útépítésre és hozzá kapcsolódó közműmunkálat szükséges, mintegy 250 kilométer új útszakasz kell kiépíteni, ebből 100 kilométer hosszúságban ivóvíz-vezetékcsere is szükséges, a további közművekről és a csapadékvíz-elvezetésről nem is beszélve. A szakértők javaslatot tettek mintegy 40 típusúra, melynek elfogadását kéri a Közgyűléstől, hogy a Minisztériumban tudják képviselni az igényt, és a pénzügyi fedezet abban az ütemben érkezzen, hogy az megvalósítható is legyen.

Dr. Veres Judit képviselő: Öröm látni az útépítési koncepciót a Közgyűlés előtt. Nagy körültekintést igényel majd, hogy a városban a meglévő utakon az emberek tudjanak közlekedni, tehát hogy milyen formában fogják ütemezni a munkálatokat. Nem látja a gyalogátkelőhelyeket, feltehetően ez is fog szerepelni az útépítési koncepcióban.

T. Mészáros András polgármester: Az úgynevezett lokális gyűjtő-utak mellett az egyik oldalon minimum szerepeltetni szeretnék a gyalogos utak létrehozatalát is. A folyamat elindult, a mai napon volt dr. Aradszki András országgyűlési képviselőnek egy hozzászólása a Parlamentben, reméli, hogy a költségvetési módosító tervezetét is el tudta mondani, melyben 12 milliárd forint összeg 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó módosítását javasolja Érd MJV számára.

Dr. Csőzik László képviselő: Az anyagokat áttekintve az látszódik, hogy ehhez két mellékletet csatolt az előterjesztő, melyeket ismertet, ellenben a szöveges előterjesztésben számos más javaslat található, ezek a mellékletek nem maradtak ki? Tehát az a szöveges rész, mely a keresztszelvény minták felsorolását követően jön, tehát forgalomcsillapítás, egyoldalú járda hová kerül tulajdonképpen? Az elmúlt ciklusból visszakereste az útkoncepció elfogadásával kapcsolatos anyagokat. Volt egy terjedelmes 71. oldalas szöveges anyag, kérdése, hogy ezen nem szükséges átvezetni különféle módosításokat, vagy erre sor kerül a későbbiekben? A keresztszelvény minták kizárólag az alapján kerülnek majd alkalmazásra, hogy mennyi a falak közötti fesztávolság, avagy vannak más rendező elvek is, mely alapján eldöntik, hogy egy adott utcában, vagy utcaszakaszon melyik keresztszelvény mintát fogják alkalmazni? Mi lesz ennek az alapdokumentuma, hogy fogja ez egy Közgyűlési döntésnek a vetületét képezni, mi lesz a forgalomcsillapítás különböző modern elemeivel, például zöldfelület kialakításával, korszerű fekvőrendőrökkel, egyirányúsítási- és zsákutcás megoldásokkal? Ezek a maguk konkrétságukkal nem jelennek meg.

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Az előterjesztésből hiányolta, hogy terveznek-e lakossági fórumot, hogy el tudnák mondani a szakértők, hogy oda mit terveznek, illetve meghallgatnák a lakosság igényeit, így kialakítható lenne egy végső megoldás, mely mindenki igényét szolgálná.

Simó Károly alpolgármester: Dr. Csőzik László kérdésére elmondja, ahogy az előterjesztésben is szó van róla, a szakértői munka első ütemét terjesztették a Közgyűlés elé, valóban a 2012-es anyagban vannak konkrét árak is. Úgy gondolja, hogy globálisan kell az adatokat összehozni, de mivel közbeszerzésre kerül majd sor, annak, hogy adott utcára a szakértők mennyi költséget becsültek, nem biztos, hogy egy nyilvános Közgyűlési anyagban kell szerepelnie, nyilvánvaló, hogy ezeknek a megalapozó munkáknak és adatoknak meg kell lenniük. Ugyanez az oka annak is, hogy a további egyéb módosításokba, mely a 2012-es koncepciót illeti még nem mentek bele. Azt javasolta, hogy ősszel, amikor elkészül a munka második üteme, akkor kezdjenek bele, az elkészült tervek alapján kezdjenek terveztetni. Nyilvánvaló, hogy amikor van egy utcának egy konkrét tervezője, akkor érdemes lakossági, illetve utcafórumot tartani, hogy a lokális helyszínen tapasztalt dolgok legyenek beépíthetőek. Nagyon fontos rész a forgalomszervezés, pontosan ezért vannak ezek a mintakeresztszelvények, ezzel indult a munka, hogy lehessen látni, mekkora volumenű munkára és pénzre van szükség. Amikor ezeket lehet látni, akkor el lehet kezdeni azt a forgalomszervezési javaslatot, hogy hol lesznek lakó-pihenő övezetek, vagy gyűjtőutcák, ezekre nagyon pontos jogszabályi előírások vannak.

Dr. Csőzik László képviselő: Ha jól érti az általa felvetett problémák, mint a fogalom szervezés és lakó-pihenő övezetek kialakítása, ezek őszre visszajönnek a Közgyűlés elé? Kéri, hogy amikor az előterjesztés készül, legyenek pontosabbak az anyagok.

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az útépítési program előkészítése során a város gyűjtőúthálózata kerüljön felülvizsgálatra. Felkéri a Polgármestert, hogy az új gyűjtő-utak kijelölését készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés elé.
  2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az útépítési program során a tervezés, előkészítés, a költségek becslése a határozat mellékletét képező minta keresztszelvények alapján történjen.
  3.  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Útépítési Program tervezéséhez, engedélyezéséhez szükséges pénzügyi források előteremtésére vizsgáltassa meg a lehetőségeket és tegyen javaslatot a munkák mielőbbi elindítása érdekében.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: a Közgyűlés 2018. novemberi ülése”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

144/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezéséről

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az útépítési program előkészítése során a város gyűjtőúthálózata kerüljön felülvizsgálatra. Felkéri a Polgármestert, hogy az új gyűjtő-utak kijelölését készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés elé.
  2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az útépítési program során a tervezés, előkészítés, a költségek becslése a határozat mellékletét képező minta keresztszelvények alapján történjen.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Útépítési Program tervezéséhez, engedélyezéséhez szükséges pénzügyi források előteremtésére vizsgáltassa meg a lehetőségeket és tegyen javaslatot a munkák mielőbbi elindítása érdekében.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: a Közgyűlés 2018. novemberi ülése

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen